SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-40_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

 

Wymagania wstępne

 Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje:

- zagadnienia związane z życiem codziennym (informacje dotyczące własnej osoby i innych osób, miejsca i regionu zamieszkania, organizacji czasu)

- zagadnienia dotyczące uczelni, kierunku studiów, zatrudnienia

- informacje o zawodach i związanych z nimi kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach osobowości

- planowanie i przebieg kariery zawodowej

- ogłoszenia dotyczące pracy

- narzędzia i sprzęt używany w pracy

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy, tematyki oraz specyfiki danego języka.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka angielskiego lub niemieckiego z podejściem komunikacyjnym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

 

 

Literatura podstawowa

1. W. Borkowy, B. Kujawa, B. Szymoniak, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

2. M. Rolbiecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

3. Ch. Lemcke, L. Lohmann, T. Schelling, Berliner Platz. Deutsch im Alltag für Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch 1/ 2, Langenscheidt, Warszawa 20

Literatura uzupełniająca

1. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995

2. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001

3. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996

4. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

5. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietras-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

6. I. Graham, Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010

7. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 12-07-2017 22:40)