SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-12_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Rusiński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z problematyką własności intelektualnej i nauczenie korzystania z literatury patentowej.

Wymagania wstępne

Student ma znać temat swojej pracy dyplomowej.

Zakres tematyczny

Pojęcie własności intelektualnej. Problematyka własności intelektualnej w doktrynie prawniczej.
Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Pojęcie własności przemysłowej. Patent. Prawo ochronne. Prawo z rejestracji.
Uregulowania prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce. Warunki do uzyskania patentu na wynalazek. Rozwiązania pozbawione zdolności patentowej. Ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych. Ochrona znaków towarowych i usługowych.
Procedura postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Wymagania odnośnie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego. Postępowanie sporne. Odwołania od decyzji UPRP.
Licencje w obrocie prawami własności przemysłowej. Licencja pełna, ograniczona, wyłączna, niewyłączna, otwarta, dorozumiana, wzajemna, przymusowa.
Informacja patentowa. Klasyfikacja patentowa. INID kody. Internetowe bazy z informacja patentową.
Badania patentowe. Badania stanu techniki. Badanie zdolności patentowej. Badanie czystości patentowej.
Uzyskiwanie ochrony za granicą. WIPO. PCT – Układ o współpracy patentowej. Konwencja o patencie europejskim. OHIM. Porozumienie madryckie. TRIPS. Inne porozumienia międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej.
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Czyny nieuczciwej konkurencji. Ochrona konkurencji i konsumentów.
Prawo autorskie. Konwencja berneńska. Konwencja genewska. Inne porozumienia międzynarodowe dotyczące prawa autorskiego. Prawo autorskie majątkowe. Prawo autorskie osobiste. Prawa pokrewne. Dozwolony użytek osobisty. Dozwolony użytek publiczny. Sankcje karne za naruszenia praw autorskich.
Ochrona programów komputerowych. Przedmiot ochrony. Podmiot prawa autorskiego do programu komputerowego. Zwielokrotnienie programu. Wyczerpanie prawa do programu komputerowego. Ograniczenia majątkowych praw pokrewnych do programu komputerowego. Dostęp do idei i zasad zawartych w programie komputerowym.
Zasady korzystania z Internetu. Netykieta. Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie. Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Inne nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni. Porozumienie o cyberprzestępczości.

Metody kształcenia

Kształcenie w formie wykładu z pokazem materiałów związanych z omawianym tematem zajęć

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze oraz opracowanie sprawozdania z poszukiwań w literaturze patentowej rozwiązań związanych z tematem pracy dyplomowej studenta.

Literatura podstawowa

  1. Szewc A., Jyż G: Prawo własności przemysłowej, Wyd. C.H.Beck, 2011
  2. Gronowski S.: Prawo własności przemysłowej. Zagadnienia ogólne i proceduralne. Wyd. PIRP, Warszawa 2002
  3. red. Promińska U.: Prawo własności przemysłowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005
  4. Barta J. Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E.: Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

  1. Załucki M.: Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Difin, 2010
  2. Sieńczyło-Chlabicz J.: Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, 2009
  3. Kostański P., Marek D.: Prawo własności intelektualnej. Test dla studentów, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:05)