SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczne aspekty wykorzystania aparatury medycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczne aspekty wykorzystania aparatury medycznej
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-36_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wykorzystania aparatury medycznej podczas całego cyklu eksploatacji.

Wymagania wstępne

Student ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz układów elektronicznych analogowych i cyfrowych.

Posiada podstawową wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów.

Zakres tematyczny

Podczas zajęć studenci zapoznają się z przepisami i dokumentami związanymi z zakupem, korzystaniem i utylizacją aparatury medycznej. Poznają sposób obsługi wybranych urządzeń medycznych oraz metody wykonywania przeglądów okresowych. Przedstawione zostaną wymagania bezpieczeństwa podczas korzystania, przeglądów i napraw różnych urządzeń.

Metody kształcenia

Laboratorium. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń realizowanych podczas zajęć

Literatura podstawowa

Karty katalogowe urządzeń medycznych.

Akty prawne związane z aparaturą medyczną i organizacją przetargów. 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:05)