SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie warstwy wierzchniej wyrobów medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie warstwy wierzchniej wyrobów medycznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-56_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się za rolą warstwy wierzchniej oraz sposobami jej kształtowania przy wytwarzaniu wyrobów biomedycznych

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z materiałoznawstwa i z technik wytwarzania

Zakres tematyczny

 

1. Charakterystyka powierzchni materiału (pojęcie powierzchni materiału, znaczenie powierzchni, podstawowe definicja związane z powierzchnia materiału) -2h

2. Warstwa wierzchnia (pojęcie i budowa warstwy wierzchniej, parametry warstwy wierzchniej, fizykochemiczne mechanizmy wpływające na kształtowanie warstwy wierzchnie: absorpcja, adsorpcja, rozpuszczalność, dyfuzja, adhezja, kataliza) - 4h

3. Eksploatacyjne właściwości warstwy wierzchniej ( trybologiczne, wytrzymałościowe, antykorozyjne, dekoracyjne, ...) -4h

4. Powłoka (pojęcie i budowa powłoki, parametry powłoki, rodzaje powłok, przeznaczenie powłok, metody wytwarzania powłok) -4h

5. Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni (kształtowanie właściwości powierzchni metodami plazmowymi, techniki laserowe, techniki elektronowe, implantacja jonów, funkcjonalizacja powierzchni, metody PVD i CVD, utwardzanie powierzchniowe, domieszkowanie) -12h

6. Praktyczne przykłady wykorzystania metod inżynierii warstyw wierzchniej w zastosowaniach inżynierskich - 4h

 

 

 

 

Metody kształcenia

wykład, zajęcia typu seminaryjnego, laboratorium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekt 1. Egzamin pisemny/ustny, wykład

Efekt 2. Zaliczenie, laboratorium

60% egzamin, 40% laboratorium

Literatura podstawowa

  • Inżynieria powierzchni metali, T. Burakowski, T. Wierzchoń, WNT
  • Inżynieria warstwy wierzchniej, P. Kula, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  • Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części maszyn, S. Legutko, S. Nosol, PAN, Poznań

Literatura uzupełniająca

Metaloznawstwo, K. Przybyłowicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa, Praca zbiorowa po redakcją Z. Bojara, WAT, Warszawa 1996.

Polska Norma PN – ISO 6507-1 „Pomiar twardości sposobem Vickersa

Uwagi

Uwagi do sposobu rozliczenia:

- Wykłady - notatki, preferowana obecność na wykładach, aktywność w trakcie zajęć, zdanie egzaminu

- Laboratorium - obecność na zajęciach. pozytywna ocena z krótkiego sprawdzianu z teoretycznej wiedzy przeprowadzonego na początku ćwiczeń lab.. pozytywna ocena za wykonane sprawozdania z realizacji zajęd laboratoryjnych


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:05)