SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody organizacji procesów produkcujnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody organizacji procesów produkcujnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-07_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami produkcyjnymi, parametrami i wskaźnikami procesów produkcyjnych, z ich sterowaniem, zarządzaniem oraz z produktywnością.

Wymagania wstępne

Przedmiot Ekonomiczny Do Wyboru

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Pojęcia podstawowe, systemy i procesy produkcyjne oraz wytwórcze. Parametry procesu produkcyjnego. Typy formy i odmiany organizacji produkcji. Przebieg produkcji, możliwości i zapasy produkcyjne. Planowanie i sterowanie produkcją. Zasady sterowania przepływem produkcji. Metody międzykomórkowego i wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem Nowoczesne metody sterowania produkcją. Zarządzanie produkcją. Metody oraz techniki organizacji i zarządzania. Style kierowania. Informacje w zarządzaniu. Ocena produktywności – pojęcia i wskaźniki. Czynniki poprawy produktywności.

Treść ćwiczeniowa: Porządkowanie wierzchołków sieci czynności. Obliczenia w sieci czynności. Sieci PERT – obliczenia.  Koszty produkcji. Określenie wielkości partii produkcyjnej. Parametry środka pracy i parametry pracy: maszyna i robotnik. Parametry stanowiska roboczego: wyjściowe proste i złożone, Parametry wyjściowe rodzajowe: cykl produkcyjny - szeregowy, szeregowo-równoległy i równoległy przebieg wykonania detali. Zapas produkcji w toku - wyznaczanie. Określanie typów produkcji. Obliczenia parametrów dla poszczególnych detali i detalooperacji. Harmonogramowanie prac w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przygotowanie parametrów do harmonogramowania przebiegu produkcji – obliczenia. Opracowanie harmonogramów pracy maszyn i robotników. Programowanie liniowe.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Laboratoria Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych oraz pisemnie. Praca grupowa oraz indywidualna w trakcie realizacji ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją: projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszaw 2002,
  2. Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, CEDEWU, Warszawa 2010,
  3. Pająk E., Zarządzanie produkcją –produkt, technologia, organizacja, WNT, Warszawa 2007,
  4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005,

Literatura uzupełniająca

  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. II – Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa 2005,
  2. Karpiński T., InŜynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004,
  3. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – czasopismo.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 10-05-2017 12:22)