SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-08_15W_pNadGenLP94T
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami użytkowania i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Teoria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn, materiały konstrukcyjne

Zakres tematyczny

Wykład

Pojęcie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Czynności związane z prowadzeniem ruchu urządzeń technicznych. Jakość eksploatacyjna. Kryteria oceny jakości eksploatacyjnej. Cechy techniczno-użytkowe maszyn i urządzeń. Przegląd techniczny, naprawa główna, naprawa bieżąca, naprawa średnia. Wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych. Triady bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn. Poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn. Przyczyny uszkodzeń części maszyn. Przebieg zużywania się części maszyn oraz maszyn i urządzeń. Zadania obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych. Kryteria podziału parametrów obiektu technicznego. Ocena stanu technicznego maszyny i urządzenia technicznego: niezawodność, trwałość, użyteczność, efektywność. Zużycie w określonym etapie procesu zużywania. Kryteria niezawodności maszyn i urządzeń technicznych. Wybrane problemy eksploatacji maszyn i urządzeń wybranych gałęzi przemysł: górnictwo, hutnictwo, budownictwo, transport i inne – problemy użytkowania, uszkodzeń, diagnostyki odnawiania.

Laboratorium

 1. Wybór przedmiotu analizy (prowadzący/student) - analiza techniczna maszyn i urządzeń
 2. Wybrane zagadnienia  opracowywania obsługi maszyn i urządzeń technicznych.
 3. Wyznaczanie podstawowych parametrów użytkowania maszyny/urządzenia technicznego.
 4. Badania odbiorcze
 5. Analiza czynności odbioru technicznego.
 6. Analiza remontów: planowanie remontów, czynności poprzedzające planowany remont.
 7. Analiza metod konserwacji i zabezpieczeń
 8. System utrzymania urządzeń technicznych w eksploatacji.
 9. Zasady systemu planowo-zapobiegawczego remontu
 10. Realizacja systemu obsługi i remontów w procesie eksploatacji urządzeń technicznych: planowanie obługi technicznej, przegląd metod obsługi technicznej
 11. Cykle remontowe, remonty maszyn i urządzeń technicznych
 12. Analiza metod pomiaru hałasu i aparatura pomiarowa.
 13. Analiza przeglądów okresowych i przeglądów serwisowych.
 14. Opracowanie instrukcji stanowiskowej dal wybranej maszyny/urządzenia technicznego.

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanych sprawozdań

Literatura podstawowa

1. Ratajczak A, Tomkowiak P, Wieczorowski K. Technologia remontów maszyn i urządzeń technologicznych. Warszawa PWN, 1982;
2. Wronkowski J, Paszkowski B, Wojdak J. Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT. 1987;
3. Laber. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo: Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011;
4. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001;
 

Literatura uzupełniająca


1. Adamiec P, Dziubiński J, Filipczak J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-10-2017 20:15)