SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niezawodność maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niezawodność maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-12_15Ć_pNadGenTQQZZ
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z określaniem niezawodności maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcia i terminy podstawowe, definicje opisowe wielkości niezawodnościowych. Wymuszenia - obciążenia - narażenia. Repetytorium z podstaw probabilistyki i statystyki. Funkcje niezawodnościowe. Przegląd wskaźników niezawodnościowych dla obiektów naprawialnych. Modele podstawowe identyfikacji typu obciążeń. Przegląd typowych rozkładów stosowanych do opisu własności niezawodnościowych. Metody zdejmowania charakterystyk niezawodnościowych. Konserwacyjność i dyspozycyjność maszyn i urządzeń. Niezawodność układów złożonych. Organizacja badań niezawodnościowych. Zasady doboru strategii utrzymania maszyn i urządzeń w stanie zdatności.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, normami oraz indywidualna praca podczas opracowywania zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów przeprowadzanych najmniej raz w semestrze.

Źwiczenia - warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen z przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Godziszewski J.:"Badanie niezawodności maszyn i urządzeń", Skrypt WSI, Zielona Góra 1993

2. Jaźwiński J.:"Poradnik niezawodności", Wydawnictwo WEMA, 1987

3. Woropay M.:"Podstawy niezawodnej eksploatacji maszyn", wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996

Literatura uzupełniająca

1. Dwiliński L.:"Wybrane zagadnienia z jakości i niezawodności wyrobów", Politechnika Warszawska 1997

2. Żółtowski J.:"Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn", Politechnika Warszawska 2004

3. Kaźmierczak J.:"Eksploatacja systemów technicznych", Politechnika Śląska, Gliwice 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)