SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca przejściowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca przejściowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-13_15P_pNadGenUOY75
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i redagowania opracowań charakterze poznawczym, popularyzatorskim
i/lub naukowym. Omówienie zasad poszukiwania i pozyskiwania najnowszej wiedzy w określonym temacie.
Przygotowanie studentów do realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności wyszukiwania informacji o charakterze technicznym i naukowym. Ogólna wiedza i
umiejętności inżynierskie.

Zakres tematyczny

Student w ramach pracy przejściowej realizuje zadanie o charakterze projektu technicznego integrującego tematykę z zakresu eksploatacji maszyn, lub realizuje
opracowanie tematu dotyczącego nowych/nowoczesnych rozwiązań technicznych dotyczących wymienionej tematyki. Opracowanie tematu może być również
wynikiem przeprowadzonych i opisanych badań o charakterze naukowym.

Metody kształcenia

Praca indywidualna nad zadaniem projektowym lub nad opracowaniem na zadany temat. Indywidualne
konsultacje wsparte najnowsza literaturą fachową. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi
rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie planu i koncepcji realizacji oraz złożenie opracowanego zadania w
postaci projektu technicznego lub analizy określonego problemu.

Literatura podstawowa

Literaturę należy dobrać zgodnie z przyjętym tematem pracy.  zwracając uwagę na korzystanie z literatury najnowszej, z
różnych źródeł, w szczególności czasopism fachowych, artykułównaukowych.

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 09-05-2017 18:16)