SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca przejściowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca przejściowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-16_15P_pNadGenW3U0S
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i redagowania opracowań charakterze poznawczym, popularyzatorskim  i/lub naukowym. Omówienie zasad poszukiwania i pozyskiwania najnowszej wiedzy w określonym temacie. Przygotowanie studentów do realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności wyszukiwania informacji o charakterze technicznym i naukowym. Ogólna wiedza i umiejętności inżynierskie.

Zakres tematyczny

Tematyka projektowa:

Student w ramach pracy przejściowej winien wykazać się umiejętnością przedstawienia analizy aktualnego stanu i rozwoju dziedziny wiedzy z zakresu technologii maszyn. Student w ramach wykonywanej pracy, powinien wykazać się umiejętnością rozwiązywania zagadnień projektowych w zakresie technologii maszyn. Tematyka pracy przejściowej winna być związana z zagadnieniami zapewniającymi poszerzenie zakresu wiedzy studenta uzyskanej w toku studiów.

Metody kształcenia

Praca indywidualna nad zadaniem projektowym lub nad opracowaniem na zadany temat. Indywidualne konsultacje wsparte najnowsza literaturą fachową. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie planu i koncepcji realizacji oraz złożenie opracowania zadania w postaci projektu technicznego lub analizy określonego problemu

Literatura podstawowa

Literaturę należy dobrać zgodnie z przyjętym tematem pracy. Należy zwrócić uwagę na korzystanie z literatury najnowszej, z różnych źródeł, w szczególności czasopisma fachowe, artykuły naukowe.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:02)