SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksploatacja techniczna samochodu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksploatacja techniczna samochodu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-10_15W_pNadGenT3DJY
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z zasadami eksploatacji i utrzymania pojazdów w stanie zdatności
 • Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami planowania i przeprowadzania procesów napraw środków transportu  i ich podzespołów.
 • Zapoznanie studentów z elementami gospodarki remontowej.

Wymagania wstępne

 • Podstawy konstrukcji Maszyn
 • Umiejętność posługiwania się komputerem osobistym klasy PC
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

 1. Eksploatacja środków transportu  – podstawowe pojęcia i strategie.
 2. Sprawność techniczna środków transportu, obsługi i remonty.
 3. Systemy eksploatacji środków transportu: użytkowania, obsługiwania, zaopatrywania w części zamienne, kierowania eksploatacją.
 4. Technika wykonywania wybranych czynności obsługowych: regulacja podstawowych mechanizmów i układów napędowych i nośnych,
 5. Technologia remontu z uwzględnieniem dokumentacji technicznej
 6. Gospodarka remontowa – elementy planowania
 7. Stacje obsługi technicznej, Ogólne wymagania w stosunku do budynków oraz pomieszczeń zaplecza technicznego

Metody kształcenia

 • Wykład informacyjny,
 • Wykład problemowy,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin końcowy

Literatura podstawowa

 1. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
 2. Cypko J., Cypko E. Podstawy technologii i organizacji naprawy pojazdów mechanicznych. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
 3. Abramek F.K., Uzdowski M. Podstawy obsługiwania i napraw. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2009
 4. Hebda M. Eksploatacja samochodów, Instytut Technologii Eksploatacji PIB 2006
 5. Bocheński C. Badania kontrolne samochodów, W-wa 2000, WKŁ
 6. Kołtun S. Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych, Warszawa 2000, WKŁ
 7. Podniało A., Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, Warszawa 2002, MNT
 8. S. Orzełowski Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, WSiP, W-wa 1998

Literatura uzupełniająca

 1. Tylicki H.,Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych, Nowy Sącz 2005, PWSZ Piła
 2. Jaworski J., Ogumienie pojazdów samochodowych: budowa i eksploatacja, Warszawa 2008 WKiŁ
 3. Niziński S. Eksploatacja obiektów technicznych, WKiŁ, Warszawa, 1996
 4. J. Kaźmierczak – Eksploatacja systemów technicznych. Politechnika Śląska. Gliwice 2000
 5. Wronkowski J., Paszkowski B., Wojdak J. Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT, 1987
 6. Legutko S. - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2007.
 7. J. Żółtowski – Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn. Politechnika Warszawska 2004.
 8. Tabor A., Franczyk J., Motoryzacyjne materiały eksploatacyjne, tachografy, badania techniczne pojazdów. W-wa WNT 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)