SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Narzędzia informatyczne w motoryzacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Narzędzia informatyczne w motoryzacji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-13_15L_pNadGenYIRSD
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w motoryzacji.

Wymagania wstępne

Informatyka.

Zakres tematyczny

Arkusze kalkulacyjne, bazy danych, komputerowe wspomaganie projektowania części i podzespołów pojazdów.

Metody kształcenia

Ćwiczenia przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z wykonanych projektów.

Literatura podstawowa

1. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. Moduł 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Skarka w., Mazurek A., Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

 

Literatura uzupełniająca

3. Wełyczko A., CATIA v.5. Przykłady efektywnego zastosowania w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)