SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-01_15L_pNadGenMAL5A
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w inżynierii bezpieczeństwa do analizy danych.

Wymagania wstępne

Matematyka na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Funkcje jednej zmiennej i wielu zmiennych. Pochodna funkcji rzędu n.

2. Wybrane elementy algebry wektorów. Analiza pól skalarnych i wektorowych, operatory różniczkowe.

3. Macierze - pojęcie, działania na macierzach, wyznacznik macierzy.

4. Elementy rachunku tensorowego, własności tensorów.

5. Działania na liczbach zespolonych.

6. Elementy rachunku całkowego, zastosowania całek.

7. Elementy rachunku różniczkowego w zagadnieniach inżynierskich.

8. Wybrane metody statystyczne i numeryczne stosowane w zagadnieniach inżynierskich.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe - analityczne rozwiązywanie przykładowych zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń w formie wyznaczonej przez prowadzącego oraz z kolokwium z zadań. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin - sprawdzenie nabytej wiedzy w formie pisemnej (ocena uzależniona od osiągniętego progu punktowego). Student otrzymuje ocenę pozytywną z egzaminu, jeżeli uzyska co najmniej 50% punktów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.

Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

1.     Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001.

2.     Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

3.     Krysicki W., Włodarski L. – Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, 2000.

4.     Nowakowski R., Matematyka wyższa w technice i naukach stosowanych. Wyd. Alef, 2003.

5.     Stankiewicz W., Wojtowicz J. – Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN 1984.

6.     Stark R.M., Nicholas R.L., Matematyczne podstawy projektowania inżynierskiego, PWN, Warszawa 1979.

7.     Waszak A., Wyrwińska A.: Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     Białnicki-Birula A., Algebra liniowa z geometrią, PWN 1976.

2.     Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

3.     Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I i II. PWN 1978.

4.     Karaśkiewicz E., Zarys teorii wektorów i tensorów. PWN, Warszawa, 1971.

5.     Karman T.v., Biot M.A., Metody matematyczne w technice, PWN, Warszawa 1958.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 10:00)