SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-68_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemami zapewnienia jakości w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.

Wymagania wstępne

Matematyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Pojęcie jakości wyrobu. Rola zapewnienia jakości w systemie produkcyjnym. Zasady, narzędzia i metody służące do zapewnienia jakości. Wspomaganie komputerowe w systemach zapewnienia jakości. TQM jako przykład działania zabezpieczenia w systemie jakości. CAQ, CAD, CAM, CIM – systemy integrujące działania zarządcze w systemie zabezpieczenia jakości. Zasady ciągłego ulepszania jakości. Karty kontrolne, interpretacja i zastosowanie. Metody statystyczne kontroli jakości. Normy jakościowe, rodzaje oraz interpretacja.

Treść projektowa: Wartościowanie jakości wyrobu AGD. Budowa wykresu Ishikawy dla zadanego procesu wytwarzania lub wyrobu. Analiza FMEA złożonego procesu wytwarzania. TQM – opis systemu zabezpieczenia jakości dla wybranego zakładu przemysłowego. Dokumentacja służąca do zabezpieczenia jakości. Wspomaganie komputerowe CAQ – opis wybranego systemu. Karty kontrolne – budowa na przykładzie pomiarów zadanych próbek.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Projekty: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z egzaminu (praca pisemna).

Zajęcia z projektowania oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich projektów. Ocena ostateczna jest średnią z egzaminu i zaliczenia projektów.

Literatura podstawowa

  1. Łasiński K.: Metody usprawnienia kontroli jakości dla wyrobów o małych wymiarach z wykorzystaniem automatów kontrolnych zrobotyzowanych elementów pomocniczych. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.
  2. Hamrol A.: Zapewnienia jakości w procesach wytwarzania.  WPP, Warszawa 1995.
  3. Hamrol A. Mantura W.: Zarządzanie jakością . Teoria i praktyka. PWN, 2002.
  4. Stenbeck H.: Kompleksowe zarządzanie jakością. Placet, 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. Normy jakościowe ISO 9000,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)