SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo ruchu drogowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-71_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student nabywa wiadomości o ruchu drogowym i działaniach na rzecz jego bezpieczeństwa. Zna program poprawy stanu bezpieczeństwa w Polsce. Wie, czym jest ocena i diagnoza dotycząca poprawy BRD.

Osiąga umiejętności krytycznego spojrzenia na problemy BRD w polityce transportowej Państwa. Rozumienia wpływu człowieka, maszyny i otoczenia (antropotechnosfery) na zajście zdarzenia drogowego, a tym samym nabywa umiejętności modelowania własnej sylwetki zawodowej w odniesieniu do kultury ruchu drogowego w życiu codziennym i pracy inżyniera bezpieczeństwa.

Kształtowane postawy ukierunkowują na globalne myślenie przyszłego inżyniera o bezpieczeństwie ruchu drogowego jako wartości utylitarnej, mającej wpływ na poziom osobistej odpowiedzialności za podejmowane wybory i decyzje w pracy i życiu codziennym.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z fizyki i mechaniki oraz znajomość Prawa o ruchu drogowym.

Zakres tematyczny

 1. Ruch drogowy. Uczestnicy ruchu drogowego.
 2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
 3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce transportowej Państwa.
 4. Prawo o ruchu drogowym - zakres regulacji prawnej.
 5. Czynniki bezpieczeństwa czynnego i biernego.
 6. Antropotechnosfera i jej wpływ na wypadkowość.
 7. Przyczyny wypadków drogowych i ich prawne oraz społeczne skutki.
 8. Wprowadzenie do rekonstrukcji zdarzeń i wypadków drogowych.
 9. Czasowo-przestrzenna analiza wypadku drogowego.
 10. Ratownictwo drogowe - zabezpieczenie techniczno - organizacyjne wypadku drogowego, pomoc przedlekarska, działania techniczno - ratownicze na miejscu wypadku.
 11. Zadania ustawowe Inspekcji Transportu Drogowego. Struktura organizacyjna, uprawnienia, zakres kontroli.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćw. - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.

       Metoda projekcji i projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie przez studenta projekcji ćwiczeniowej lub projektu dla bezpieczeństwa transportu, opartej na problematyce BRD.

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny z ćwiczeń i oceny z kolokwium wykładowego z jednakową wagą.

Zasady oceniania prac ćwiczeniowych i kolokwium

Ocena: 

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Arczyński S., Mechanika ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1994.
 2. Kotowski W., Kurzępa B., „ Inspekcja Transportu Drogowego komentarz do ustawy o transporcie drogowym”, Wydawnictwo Difin Sp.zo.o., 2009.
 3. Krystek R., Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, WKiŁ, Warszawa, 2009.
 4. Praca zbiorowa, Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sadowego, IES, Kraków 2002.
 5. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. OW Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 6. Soboń S., Kodeks Drogowy. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2003.
 7. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa, 2002.
 8. Wicher J., Zagadnienia bezpieczeństwa samochodu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. BRD, Kwartalnik Motoryzacyjny ITS, Warszawa.
 2. “Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik dla strażaków OSP”, Praca  zbiorowa, SA PSP Kraków 2005.
 3. Krajowy program GAMBIT.
 4. Rozporządzenie MT o znakach i sygnałach drogowych (aktualne).
 5. Transport Samochodowy, Miesięcznik ITS, Warszawa.
 6. Ustawa z dnia 19.08.2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 7. Ustawa: Prawa o ruchu drogowym (tekst jednolity).
 8. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym.
 9. „Zasady postępowania ratowniczego 2004. Poradnik dla ratowników na potrzeby pierwszej fazy akcji ratowniczej podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, FIREX, Warszawa 2005.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)