SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody twórczości inżynierskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody twórczości inżynierskiej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-12_15P_pNadGenN8AB6
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy  różnorodnych metodach stymulacji procesu twórczego oraz przekazanie umiejętności stosowania wybranych metod w praktyce inżynierskiej

Wymagania wstępne

brak wymagań wstepnych

Zakres tematyczny

Treść wykładów:

Procesy twórcze w zintegrowanym rozwoju wyrobów. Pojęcie i cechy twórczości, kreatywności, inwentyki, wynalazczości. Trudności i błędy przy rozwiązywaniu problemów. Myślenie oceniające a myślenie projektujące, metody postrzegania, myślenie równoległe, myślenie lateralne. Filozofia kaizen – ciągłego udoskonalania, diagramy przyczynowo skutkowe, metody ilościowe  w formułowaniu problemu. Metody poszukiwania koncepcji rozwiązań problemów projektowych: metody tradycyjne, metody heurystyczne, metody systematyczne i mieszane. Techniki selekcji, oceny i wyboru rozwiązań, teoria decyzji, systemy eksperckie. Aspekty podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, ocena rozwiązań alternatywnych w warunkach jednoczesnego stosowania wielu kryteriów.

Treść ćwiczeń

 1. - zasady prowadzenia „burzy mózgów”,
 2. - zasady synektyki,
 3. - zasady proponowane przez H. Altszulera – metodę TRIZ.
 4. -  metoda budowania macierzy alternatywnych rozwiązań
 5. - zasada budowania „mapy myśli”

Metody kształcenia

Wykład problemowy oraz ćwiczenia – warsztaty praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu w postaci  ustnej podczas rozmowy na wybrany temat 

Przy ocenianiu części wykładowej stosuje się następujące wytyczne:

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów itp.

Odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami

Odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu

 

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności oraz aktywność w zajęciach warsztatowych  wykonanie projektu z wykorzystaniem metod poznanych na zajeciach

Literatura podstawowa

 1. Branowski B., Metody twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich, Wielkopolska Korporacja Techniczna NOT, Poznań 1999.
 2. H. Altszuler –  Algorytm Wynalazku, WNT 1972
 3. C. Cempel – Teoria i Inzynieria Systemów, Radom  2008
 4. Pahl G., Beitz W., Nauka konstruowania, WNT, Warszawa 1984.
 5. Krick E., Wprowadzenie do techniki projektowania technicznego, WNT, Warszawa.
 6. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997
 7. Sobczak R. – Materiały pomocnicze do przedmiotu Metodologia Projektowania technicznego, 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Edward de Bono – wszystkie dostępne pozycje literatury
 2. www. mit.edu

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-01-2019 15:21)