SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody statystyczne w projektowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w projektowaniu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-06_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie wybranych metod statystycznych wykorzystywanych w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych. 

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna.

Zakres tematyczny

Wykład

Istota i przedmiot statystyki. Analiza korelacji i regresji. Rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu. Weryfikacja hipotez statystycznych. Niezawodność. Rozkłady niezawodnościowe. Parametry niezawodnościowe.

Ćwiczenia projektowe

Utrwalanie umiejętności praktycznego określania parametrów rozkładów statystycznych oraz formułowania i weryfikacji hipotez statystycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputera.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Projekt

Pozytywna ocena z wykonanych projektów.

Literatura podstawowa

1.      Folk W., Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT. Warszawa 1973.

2.      Plucińska A., Pliciński E., Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. WNT 2006.

Literatura uzupełniająca

1.      Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)