SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie układów i systemów automatyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie układów i systemów automatyki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-02_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapinanie studentów z podstawowymi metodami projektowania układów i systemów automatycznego sterowania (analogowego i cyfrowego). 

Wymagania wstępne

Podstawy automatyki, Podstawy informatyki, Podstawy programowania w językach wyższego rzędu. Wiadomości teoretyczne z kursu fizyki, inŜynierii procesowej.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa 

Wprowadzenie do projektowania systemów i układów automatyki. Strategie projektowania. Komputerowe wspomaganie projektowania układów i systemów automatyki. Wybór struktury i konfiguracji systemów. Wymagania techniczne dla układów automatyki. (przetworniki, czujniki, układy przetwarzania danych). Metody projektowania programów sterujących dla układów oraz systemów automatyki. Sposób tworzenia dokumentacji projektowej. Przykładowe projekty układów i systemów automatyki – omówienie, analiza działania, możliwości rozbudowy i modernizacji. Wykorzystanie aplikacji LabWiu w projektowaniu prostych i złożonych systemów automatyki.

Treść projektowa

Metody projektowania struktur systemów i układów sterowania-analiza działania i omówienie możliwości ich rozbudowy. Analiza struktur i funkcji wybranych programów stworzonych w LabViu i TestPoint. Zadania projektowe uwzględniają indywidualny wybór systemu sterowania złoŜonych układów sterowania.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego egzaminu pisemnego (praca pisemna) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej. Ocena z projektu określana jest na podstawie opracowanego projektu i jego prezentacji. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla egzaminu z wykładu (0.4), dla projektu (0.3), dla pracy kontrolnej (0.3) 

Literatura podstawowa

  1. Szymkat M.: Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji. WNT, Warszawa 1993.
  2. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej. WNT, Warszawa 1985.
  3. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki. Zastosowania. WNT, Warszawa 1984. 
  4. Górski J., Brzózka K.: Regulatory i układy automatyki, Wydawnictwo Mikom, 2004.
  5. Kostro J.: Elementy, urządzenia u kłady automatyki, Wydawnictwo WSiP, 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Dusza Jacek, Godtat Grażyna, Leśniewski Antoni :Podstawy miernictwa”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
  2. Świsulski Dariusz „Komputerowa technika pomiarowa”. Agenda Wydawnicza PAK-u , Warszawa 2005 r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:01)