SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyka w nowych technologiach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyka w nowych technologiach
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-03_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem realizacji przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o przewodowych i bezprzewodowych systemach transmisji danych stosowanych w nowoczesnych systemach pomiarowych. Celem przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania węzłów pomiarowo-sterujacych w analogowych i cyfrowych układach automatyki przemysłowej.

Wymagania wstępne

Podstawy automatyki, Podstawy informatyki i inżynierii procesowej.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

Nowe przewodowe i bezprzewodowe metody transmisji danych w systemach automatyki. Nowe techniki projektowania i symulacji układów sterowania w automatyce. Metody projektowania węzłów pomiarowo- sterujących wykorzystujących nowoczesne układy cyfrowe i analogowe. Omówienie wybranych technologii, narzędzi i metod integracji systemów, stosowanych w złożonych układach automatyki (np. integracja baz danych itp.). Nowe zaawansowane algorytmy sterowania i identyfikacji oraz metody ich implementacji na wybraną platformę sprzętową z mikrokontrolerem lub/i sterownikiem PLC. Nowoczesne metody diagnozowania procesów przemysłowych Przykłady zastosowań nowoczesnych rozwiązań w automatyce przemysłowej. Systemy SCADA.

Treść projektowa

Projektowania systemów transmisji danych w wirtualnych systemach pomiarowych. Tworzenie architektury zaawansowanych systemów pomiarowych z wykorzystaniem LabWiewu. Podstawowe funkcje systemów SCADA oraz zaawansowanych funkcji sterowników PLC.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego egzaminu pisemnego (praca pisemna) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej. Ocena z projektu określana jest na podstawie opracowanego projektu i jego prezentacji. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla egzaminu z wykładu (0.4), dla projektu (0.3), dla pracy kontrolnej (0.3)

Literatura podstawowa

  1. Malinowski K., Rutkowski L.: Sterowanie i automatyzacja. Tom 1. Aktualne problemy i ich rozwiązania, wydawnictwo Exit, 2008,
  2. Pietrusewicz K., Dworak P,: Diagnostyka procesów i systemów. Tom 1, Exit 2007,
  3. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, Wydawnictwa WKŁ, 2006,
  4. Jakuszewski R.: Programowanie systemów SCADA, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego , 2006.

Literatura uzupełniająca

Świsulski Dariusz „Komputerowa technika pomiarowa”. Agenda Wydawnicza PAK-u , Warszawa 2005 r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:01)