SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompatybilność systemów mechatroniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompatybilność systemów mechatroniki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-05_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
  • dr inż. Andrzej Brukszta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z urządzeniami mechatronicznym jako elementami składowymi systemów produkcyjnych, z ich kompatybilnością mechaniczną, elektryczną i elektroniczną, z możliwością zamiany i doboru odpowiednika, z możliwością wzajemnej współpracy systemów mechatronicznych i nadzoru ich działania.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Automatyzacja wytwarzania.

Zakres tematyczny

Wykład:

 Praca z urządzeniami mechatronicznym – zasady, bezpieczeństwo, podejście techniczne. Dobór odpowiednich układów i urządzeń mechatronicznych. Ocena istniejących układów, możliwości modernizacji. Kompatybilność elementów składowych urządzeń mechatronicznych (układy elektryczne – elektroniczne – mechaniczne). Możliwości współpracy systemów i urządzeń mechatroniki. Kompatybilność sprzętowa i sygnałowa. Zamienność układów mechatronicznych. Sensory w układach mechatronicznych – kompatybilność elektromagnetyczna.

Projekt:

W zakres tematyczny zajęć projektowych wchodzą zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych przeznaczonych do współpracy ze zautomatyzowanymi systemami wytwórczymi i transportowymi. Projekty uwzględniają zamienności układów i systemów nadzoru pracy projektowanych elementów mechatronicznych oraz kompatybilność sprzętową (mechanika – elektronika).

Metody kształcenia

Wykłady tradycyjne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych,  praca z literaturą fachową .

Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad projektami, zespołowa analiza zagadnień problemowych, analiza przypadku, "burza mózgów".

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1997,
  2. Gawrysiak M.: Mechatronika – komponenty, metody, przykłady,  Wydawnictwo PWN, 2001,
  3. Gawrysiak M.: Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Olszewski J., Barczyk M., i inni: Podstawy mechatroniki, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 10-05-2017 12:15)