SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-05
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu "Społeczne problemy zakładu pracy" jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz aktualnymi problemami społecznymi.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Praca zawodowa – jej znaczenie w życiu jednostki i jej rodziny. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa – możliwości, aktualne problemy, instytucje i formy wsparcia. Struktura zakładu pracy. Relacje formalne i nieformalne. Stosunki społeczne w grupach pracowniczych. Współdziałanie pracowników i pracodawców. Etyczne aspekty pracy zawodowej. Kultura pracy. Wybrane problemy zakładu pracy (konflikty, oceny pracownicze, system nagród i kar). Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie (pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing). Pomoc pracownikom mającym problemy w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pogadanka, pokaz, różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami punktowymi/procentowymi: zaliczenie przedmiotu na ocenę (zal.) - co najmniej 51%

Literatura podstawowa

 1. Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Warszawa 2013.
 2. Czarnecki K.M., Profesjologia, Sosnowiec 2010.
 3. Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.
 4. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.
 5. Zając A., Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Rzeszów 2014.
 6. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Czapla M., Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, Bytom 2005.
 2. Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Rzeszów 2014.
 3. Wołk Z., Kultura pracy, Sulechów 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 14:57)