SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii i socjologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii i socjologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu psychologii i socjologii oraz metodami  wywierania wpływu na ludzi, wyróżniania i określania podstawowych różnic indywidualnych między ludźmi (temperament i inteligencja, rozumienia najpopularniejszych zaburzeń psychiki).

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wyjaśnienie kluczowych pojęć z zakresu psychologii i socjologii. Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w psychologii i socjologii. Sylwetka socjologa i psychologa. Praca w ujęciu psychologicznym i socjologicznym. Biopsychologia – całożyciowy rozwój człowieka (zdolności noworodka, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość) a praca zawodowa. Emocje (różnice kulturowe) i ich wpływ na relacje osobowe w zakładzie pracy. Pamięć; formy, style i strategie uczenia się przydatne w pracy zawodowej. Więź społeczna i jej komponenty. Struktury społeczne. Pojęcie i rodzaje procesów społecznych. Zmiany społeczne i ich wpływ na pracę zawodową. Stres zawodowy, wypalenie zawodowe, pracoholizm – przyczyny, konsekwencje, sposoby eliminacji/minimalizacji. Konflikty i patologie społeczne w zakładzie pracy.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w w formie egzaminu pisemnego. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

1.     Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

2.     Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3.     Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

4.     Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,  Gdańsk 2004.

5.     Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1.     Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Katowice 1999.

2.     Polakowska-Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna – wybrane problemy, Warszawa 2002.

3.     Wątroba W., Socjologia – wstęp do praktycznej wiedzy socjologicznej, Wrocław 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-10-2017 11:56)