SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-46
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  z  podstawami  teoretycznymi  obliczeń  wytrzymałościowych  oraz  nabycie  umiejętności przeprowadzania analizy wytrzymałościowej.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Grafika inżynierska, Matematyka

Zakres tematyczny

WYKŁAD
Charakterystyka  modeli  i  problematyka  wytrzymałości  materiałów.  Naprężenia  dopuszczalne,  nośność graniczna i związki między stanem odkształcenia i naprężenia. Hipotezy wytężenia. Układy liniowo sprężyste. Analiza  wytrzymałościowa  płyt  i  powłok  cienkościennych.  Wyboczenie.  Podstawy  mechaniki  komputerowej. Zastosowanie  technik  komputerowych  w  wytrzymałości  materiałów.  Metoda  elementów  skończonych  w wytrzymałości materiałów.

PROJEKT
Projektowanie  elementów  rozciąganych  i  ściskanych  z  uwzględnieniem  naprężeń  termicznych  oraz montażowych.  Określanie  stanu  naprężenia  i  odkształcenia  w  płaskim  stanie  napięcia.  Wyznaczanie  cech geometrycznych  wałów  skręcanych. Wyznaczanie  momentów  gnących  i  sił  poprzecznych  zginanych  belek. Określanie naprężeń zastępczych. Zginanie z rozciąganiem (ściskaniem). Zginanie ze skręcaniem. Hipotezy wytężeniowe. Wyznaczanie siły krytycznej, dobór cech geometrycznych ściskanego pręta smukłego. Analiza wytrzymałościowa płyt i powłok cienkościennych.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych,

Projekt: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład  –  egzamin  w  formie  pisemnej  obejmujący  4  pytania  teoretyczne  i  3  zadania.  Maksymalna  liczba punktów za pojedyncze zadanie bądź pytanie – 3 pkt. Ogólna maksymalna liczba punktów - 21.
Projekt  –  uzyskanie  pozytywnych  ocen  z  4  zadań  projektowych  w  tym  3  zadania  projektowe  realizowane indywidualnie, jedno zadanie realizowane w grupach 3-osobowych.

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z egzaminu i projektu.

Literatura podstawowa

  1. Bąk  R.,  Burczyński  T.:  Wytrzymałość  materiałów  z  elementami  ujęcia  komputerowego.  WNT, Warszawa, 2001.
  2. Misiak J: Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2003.
  3. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa, 1996.
  4. Niezgodziński  M.  E.,  Niezgodziński  T.:  Zbór  zadań  z  wytrzymałości  materiałów.  WNT,  Warszawa, 1996.
  5. Niezgodziński M., Niezgodziński T. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. Tom I. WNT, Warszawa, 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)