SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie procesów technologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-53.2
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z projektowaniem procesów technologicznych

Wymagania wstępne

Matematyka. Techniki wytwarzania. Materiałoznawstwo

Zakres tematyczny

Dokumentacja konstrukcyjna jako podstawa działań do projektowania procesów technologicznych. Czynniki wpływające na proces technologiczny. Dokumentacja technologiczna wyrobu (karta technologiczna, karta instrukcyjna, instrukcja uzbrojenia obrabiarki, instrukcja kontroli, instrukcja montażu, karta kalkulacyjna, spis pomocy warsztatowych, dokumenty dodatkowe). Materiały służące jako materiał konstrukcyjny (drewno, tworzywa sztuczne, półwyroby metalowe). Rodzaje obróbki. Czynniki wpływające na wielkości naddatków. Podział części elementów wg podobieństwa technologicznego. Projektowanie procesu technologicznego typowych części elementów maszyn. Montaż części elementów maszyn.

Treść projektowa: Dobór naddatków międzyoperacyjnych dla zadanej technologii wyrobu. Opracowanie procesu technologicznego wybranego wyrobu.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Projekty: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna – pytania otwarte). Zajęcia z laboratorium oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich ćwiczeń. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia laboratorium i kolokwium.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami procentowymi:

bardzo dobry (91%-100%)

dobry plus (81%-90%)

dobry (71%-80%)

dostateczny plus (61%-70%)

dostateczny (51%-60%)

niedostateczny (0%-50%)

Literatura podstawowa

1. Feld M.: Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 1983.
2. Bajkowski J.: Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. WSiP, Warszawa 1997.
3. Szczuka J., Żurowski J.: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego. WSiP, Warszawa 1999.
4. Praca zbiorowa: Technologia drewna. Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)