SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-IBP-P-05
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z psychofizycznymi właściwościami człowieka w aspekcie wykonywanej pracy zawodowej; zagrożeniami psychicznymi i fizycznymi, które wpływają na stan zdrowia pracownika oraz dokumentami prawnymi regulującymi kwestie związane z medycyną pracy.

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia dotyczące właściwości psychofizycznych człowieka w środowisku pracy.Czynniki stwarzające zagrożenia w środowisku pracy. Obciążenia fizyczne i psychiczne w procesie pracy. Metody przeprowadzania badań, mających na celu ocenę sprawności psychomotorycznej (metody określania obciążenia psychicznego i fizycznego). Wpływ czynników fizycznych na poziom sprawności psychomotorycznej. Stres, mobbing, wypalenia zawodowe itp. Wypadki przy pracy (rodzaje, przyczyny, profilaktyka). Organizacja służby medycyny pracy. Badania profilaktyczne w świetle kodeksu pracy.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne i różne odmiany dyskusji.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w w formie pisemnego kolokwium. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Cheszel-Zgorzelska K., Lewkowicz B., Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy, ODDK, Gdańska 2007.
 2. Indulski J. Higiena pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 1999.
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (Dz.U. 1997 nr 96, poz. 593).
 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 5. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:37)