SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-10_14Ć_pNadGenUL8SK
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie znaczenia zarządzania w przedsiębiorstwie oraz poznanie podstawowych narzędzi, technik i problemów zarządzania.

Wymagania wstępne

Przygotowanie ogólne. Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Znaczenie i podstawowe techniki zarządzania. Excel w zastosowania managerskich. Wartościowanie stanowisk pracy. Rozwiązywanie problemów - klasyfikacja. Komunikacja w firmie. Zarządzanie w warunkach różnic kulturowych.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: zadania problemowe, prezentacje oraz analizy przypadków; praca w grupach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie punktowania aktywności, realizacji zadań i wyników sprawdzianów.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2018 13:33)