SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne II
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-konwtem2.st.2014-K-S14_pNadGenY1NUC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Marian Bugajski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z ważniejszymi zagadnieniami lingwistyki normatywnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Nazwa szczegółowa przedmiotu: Podstawy językoznawstwa normatywnego.

1.       Początki językoznawstwa i początki językoznawstwa normatywnego.

2.       Ważniejsze etapy i osiągnięcia lingwistyki normatywnej w Europie.

3.       Norma jako centralne pojęcie lingwistyki normatywnej.

4.       Tradycja polskiej myśli normatywnej (gramatyki normatywne).

5.       Polska myśl normatywna w XX i XXI wieku.

6.       Językoznawstwo normatywne a kultura języka.

7.       Poradnictwo językowe i instytucjonalne ramy kultury języka.

8.       Świadomość językowa Polaków.

9.       Przyszłość normy językowej.

10.     Bieżące problemy kultury języka.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, głos w dyskusji, pozytywna ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006. (Wybrane części).

Bugajski M., Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.

Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999.

Bugajski M., Etyka, etykieta, kultura języka, (w:) Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2012, s. 7-21.

Bugajski M., Kultura języka w internecie, „Poradnik Językowy” 2015, z. 9, s. 68-80.

Bugajski M., Norma językowa w przyszłości, w druku.

Bugajski M., Od Słoty do Górnickiego. O kształtowaniu się polskiej świadomości językowej, (w:)     Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Wrocław 2005, s. 63-99.

Bugajski M., Pragmatyka a lingwistyka normatywna, „Poradnik Językowy” 2013, z. 3, s. 7-18.

Bugajski M., Świadomość językowa współczesnych Polaków, (w:) Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011, s. 123-133.

Literatura uzupełniająca

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 1971.

Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978. (Wybrane części).

Jadacka H.¸ Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa orografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 15:15)