SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-Kt-K-S14_pNadGenEHO7L
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat genologii jako dyscypliny badawczej oraz z dokonaniami polskich językoznawców w zakresie badań nad gatunkami wypowiedzi.

Kształtowanie umiejętności twórczego korzystania z propozycji analitycznych i interpretacyjnych badaczy podczas planowania i prowadzenia samodzielnych analiz genologicznych.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

Nazwa szczegółowa przedmiotu: Gatunki wypowiedzi w badaniach językoznawczych.

1. Genologia jako dyscyplina badawcza, jej subdyscypliny i założenia teoretyczne.
2. Przedmiot badań genologicznych – możliwości i ograniczenia (status gatunku, aspekty gatunku, systematyzacja gatunków wypowiedzi).
3. Modele opisu gatunków oraz kierunki postępowania badawczego obecne w polskiej genologii lingwistycznej.
4. Wybrane propozycje analityczne i interpretacyjne:

  • monograficzna charakterystyka gatunku,
  • fragment dziejów gatunku,
  • charakterystyka grupy gatunków – reprezentujących określony styl funkcjonalny (dyskurs), funkcjonujących w określonym medium, powiązanych relacjami kolekcji.

 

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, praca z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, głos w dyskusji, prezentacja analizy tekstu, przygotowanie referatu, pozytywna ocena z egzaminu.

 

Literatura podstawowa

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.

Borawski S., Odmiana języka i gatunek mowy jako pojęcia sterujące w opisie dziejów języka, [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, red. S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra 2006, s. 11-30.

Furdal A., Genologia lingwistyczna, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. 39, 1982, s. 61-70.

Gajda S., Gatunki wypowiedzi i genologia, [w:] Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Wrocław 2009, s. 135-146.

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 245-258.

Ostaszewska D., Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 11-39.

Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.

Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.

Witosz B., Genologia lingwistyczna: zarys problematyki, Katowice 2005.

Wojtak M., Dylematy genologa, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 11-29.

Wojtak M., Genologia tekstów użytkowych, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Warszawa 2008, s. 339-352 [przedruk za: „Postscriptum” nr 1 (48-49), 2005, s. 156-171].

Wojtak M., Genologiczna analiza tekstów, „Prace Językoznawcze”, z. 3, s. 63-71.

Wojtak M., Sporne i bezsporne problemy współczesnej genologii, „Poradnik Językowy” 2014, z. 8, s. 7-22.

Wojtak M., Tekst i jego gatunki w ostatnim siedemdziesięcioleciu, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013, s. 85-107.

Literatura uzupełniająca

Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, „Język a Kultura”, t. 23, Wrocław 2012.

Dunin-Dudkowska D., Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi, Lublin 2010.

Dunin-Dudkowska D., Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne, Lublin 2014.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. III: Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Katowice 2007, s. 16-24.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV: Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, współudział J. Przyklenk, Katowice 2011.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015.

Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998.

Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

Malinowska E., Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Opole 2012.

Malinowska E., Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001.

Pietrzak M., Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku, na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego, Łódź 2013.

Przyklenk J., Staropolska kronika jako gatunek mowy, Katowice 2009.

Rejter A., Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000.

Wilkoń A., Gatunki mówione, Internetowa Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o rozmowie” Uniwersytet Śląski, Katowice, kwiecień-maj 2001.

Wojciechowska A., Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku. Studium genologiczne, Zielona Góra 2012.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M., Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów 2011.

Wojtak M., Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka” VIII, Opole 1999, s. 105-117.

Wyrwas K., Opowiadanie potoczne w świetle genologii lingwistycznej, Katowice 2014.

Wyrwas K., Skarga jako gatunek mowy, Katowice 2002.

Zaśko-Zielińska M., Listy pożegnalne. W poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu, Wrocław 2013.

Zaśko-Zielińska M., Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wrocław 2002.

Żmigrodzka B., Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 14:58)