SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia demografii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia demografii
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-AntrDem-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z naukami wspomagającymi historię, tj. antropologię demograficzną, oraz jej metodami badań a przede wszystkim pogłębienie umiejętności badawczych studenta.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

1) Ludzie, liczby i idee a rzeczywistość, czyli problem kapitału ludzkiego.

2) Metody kwantytatywne w rozwoju nauk społecznych.

3) Przejścia demograficzne, mobilności przestrzennej i epidemiologiczne.

4) Przyroda i organizacja życia społecznego.

5) Horyzontalne i wertykalne uwarunkowania demograficzne.

6) Pokrewieństwo i płeć kulturowa i walka płci.

7) Mit, rytuał i oralność, obrzędy przejścia (poczęcia, narodzin, chrzest i dojrzałość).

8) Psychologia migracji i masowe migracje.

9 Mobilność, sieci i przepływ społeczny.

10) Specyfika demografii miast.

11) Śmierć jako kapitał indywidualny i społeczny.

12) Początki świadomości ochrony zdrowia i jej wpływ.

13) Kapitał ludzki i społeczny a role społeczne.

14) Związek małżeński, rodzina a gospodarstwo domowe.

15) Biodemografia i biowładza.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, wykład: informacyjny, opis, analityczny, syntetyczny, problemowy i wyjaśniający.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

 

Literatura podstawowa

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2010.

Goody J., Mit, rytuał i oralność, Warszawa 2012.

Hannerz U., Odkrywania miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków 2006.

Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004.

Urry J., Socjologia mobilności, Warszawa 2009

 

Literatura uzupełniająca

Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.

Domańska E., O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne), [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008.

Fernandez-Armesto F., Cywilizacje. Kultura, ambicja i przekształcanie natury, Warszawa 2008.

Gennep A. van, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006.

Hobhouse H., Ziarna bogactwa. Pięć roślin, dzięki którym powstały fortuny, Warszawa 2010.

Pamięć, etyka i historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2002.

Polasik K., Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

Stewart I., Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki, Warszawa 2009.

Topolski J., Świat bez historii, Poznań 1998.

Zarzycki T., Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 15:22)