SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Świat sztuki światem języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Świat sztuki światem języka
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-SSiSJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Uświadomienie studentom korespondencji/zależności pomiędzy językiem a różnymi dziedzinami sztuki – świadectwami unikatowej kultury materialnej i duchowej (symbolicznej). 

 

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych faktów o narodowej i światowej spuściźnie literackiej, malarskiej, muzycznej, architektonicznej, zdobniczej.

 

Zakres tematyczny

 1. Język, sztuka i ich korespondencje.
 2. Język dawnego i współczesnego malarstwa.
 3. Język dawnego i współczesnego rzeźbiarstwa.
 4. Język dawnego i współczesnego rzemiosła artystycznego.
 5. Język dawnego i współczesnego złotnictwa i jubilerstwa.
 6. Język dawnej i współczesnej muzyki.
 7. Język dawnej i współczesnej architektury.
 8. Język dawnej i współczesnej mody oraz strojów.
 9. Język dawnej i współczesnej kuchni.
 10. Język dawnej i współczesnej sztuki użytkowej.
 11. Język dawnej i współczesnej sztuki ludowej.
 12. Język dawnego i współczesnego piękna.
 13. Język dawnej i współczesnej brzydoty.

 

Metody kształcenia

Metoda dydaktyczna: polimetoda.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział. Samodzielne przygotowanie kulturowej prezentacji. Zdanie egzaminu. 

 

Literatura podstawowa

 

Bell J., Lustro świata. Nowa historia sztuki w zarysie, Warszawa 2009.

Biała A., Literatura i architektura, Warszawa 2010.

Biała A., Literatura i malarstwo, Warszawa 2009.

Biała A., Literatura i muzyka, Warszawa 2011.

Chrzanowski T., Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006.

Chrzanowski T., Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012.8.       

Eco U., Historia brzydoty, Poznań 2007.

Eco U., Historia piękna, Poznań 2005.  13.     

Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa-Kraków 1998.

Historia sztuki, t. 1-20, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2010-2011.

Mironiuk Nikolska A., Polska sztuka ludowa, Warszawa 2010.

Piskorz-Branekova E., Biżuteria ludowa w Polsce, Warszawa 2008.

Piskorz-Branekova E., Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 1-3, Warszawa 2006-2007.

Sierdzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2007.

Słownik wiedzy o kulturze, red. K. Kubalska-Sulkiewicz i in., Warszawa 2009.

Sztuka w Polsce, t. 1-2, Warszawa 2008.

Węgorowska K., Chryzantema, harfa, łodzik, wenus… W stronę konch(i)olingwistyki. Rzecz o muszlach w polszczyźnie, Choszczno-Warszawa-Zielona Góra 2013.    

Węgorowska K., Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, Warszawa-Zielona Góra 2012.

Wielka historia sztuki, t. 1-10, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2010-1011.19. 

   

Literatura uzupełniająca

Edycje artystyczno-albumowe i katalogi systematycznie zalecane przez wykładowcę.

 

Uwagi

Każde zajęcia wzbogacą reprodukcje arcydzieł i świadectw światowej sztuki oraz ludowe i kulturowe artefakty pochodzące ze zbiorów stworzonej przeze mnie i od dwudziestu lat prowadzonej Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 15:24)