SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium doktoranckie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium doktoranckie I
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-semdokt1.st.2014-S-S14_pNadGenK4LIN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze oraz przygotowanie go do napisania dysertacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Określenie przedmiotu badań. Sformułowanie tematu planowanej rozprawy doktorskiej.

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, metoda problemowa, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

 

  1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
  2. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  3. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.
  4. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  5. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
  6. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

 

Literatura uzupełniająca

Ustalana z doktorantem zgodnie z tematem pracy doktorskiej.

Uwagi

Ogólny program opracował kierownik studiów doktoranckich.

Szczegółowy program seminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości doktorantów prowadzący seminarium.


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 11:37)