SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne VI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne VI
Kod przedmiotu 08.0-WH-FilozT-konwtem6.st.2014-K-S14_pNadGen4VS3G
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Leszek Libera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie refleksji wokół literatury jako medium poznawczego,  wypowiedzi artystycznej stawiającej pytania z zakresu filozofii – ontologii, gnoseologii i etyki.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny dyktowany jest wyborem lektury podstawowej  - (zob. niżej).

Metody kształcenia

Elementy wykładu, wspólna lektura i próba interpretacji w zespole dyskusyjnym, praca pisemna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i przedłożenie pracy pisemnej związanej z problematyką  podejmowaną na spotkaniach.

Literatura podstawowa

  1. Ludwig Tieck, Der blonde Eckbert – w dowolnymi tłumaczeniu na j. polski
  2. G. Koziełek, Niemiecka baśń romantyczna, Wrocław 1994
  3. J.W. Goethe, Baśn. Das Maerchen, Białystok 2015
  4.  J. Bachórz,  Bajka, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1991, s. 65-68.
  5. B. Bettelheiem, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni, t .I-II, Warszawa 1958.

Literatura uzupełniająca

 

  1. L. Libera,  Gottfried August Buerger – autor Lenory, Białystok 2016.
  2. M. Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej, t. II (romantyzm), Warszawa 1961

Uwagi

Szczegółowa nazwa konwersatorium: Egzystencja jako katastrofa w baśni romantycznej.


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 25-02-2020 21:59)