SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium doktoranckie IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium doktoranckie IV
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistT-Semdoktor4-S-S15_pNadGen2Y7ZK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze oraz przygotowanie go do napisania dysertacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Praca nad ostatecznym kształtem dysertacji: tworzenie przypisów, bibliografii, wykazów.

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, metoda problemowa, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

 

  1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
  2. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  3. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.
  4. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  5. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
  6. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

 

Literatura uzupełniająca

Ustalana z doktorantem zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 12:25)