SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-AntroFiK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami antropologii filozoficznej, czyli: pochodzenia człowieka (koncepcja monistyczno-ewolucjonistyczna i dualistyczno-kreacjonistyczna), istoty człowieka (koncepcja teistyczna, naturalistyczna, Marksowska), sensu życia, szczęścia, cierpienia.  Wielkie systemy antropologiczne: dualizm, hylemorfizm, filozofia ludzkiego dramatu, człowiek jako moment rozwoju ducha, personalizm, egzystencjalizm, marksizm.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 

 1. Ogólne wiadomości o filozofii człowieka.
 2. Różne płaszczyzny funkcjonowania antropologii. Powstanie antropologii filozoficznej.
 3. Historia pojawiania się problematyki antropologicznej.
 4. Rozważania o naturze człowieka.
 5. Rozważania o pochodzeniu człowieka.
 6. Przegląd stanowisk filozofii człowieka.
 7. Dyskusje nt. miejsca człowieka w świecie.
 8. Związki antropologii z aksjologią.

 

Metody kształcenia

W zależności od potrzeb stosowane będą przede wszystkim trzy formy wykładu: informacyjny, konwersatoryjny i syntetyczny. Ten pierwszy zapoznawał będzie słuchaczy z odpowiednimi partiami materiału. Ten drugi aktywizował będzie słuchaczy w toku wykładu, słuchacze zachęcani będą do krótkiej dyskusji i zadawania pytań, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakieś partie omawianego materiału wydawać się im będą niezrozumiałe. Ten trzeci podsumowywał będzie omówiony materiał i ułatwiał zapamiętywanie najważniejszych kwestii omawianych w trakcie wykładu. Główny nacisk położony będzie na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

 

 1. Antropologia filozoficzna, Carlos Valverde; przekł. Grzegorz Ostrowski, Poznań 1998.
 2. Antropologia filozoficzna: ujęcie pragmatyczne, Gernot Böhme; przeł. Piotr Domański, Warszawa 1998.
 3. Antropologia filozoficzna: zarys zagadnień dydaktycznych, Władysław Anasz, Częstochowa 1989.
 4. Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, pod red. Tadeusza Szkołuta, Lublin 1997.
 5. Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk, Ireneusz Bittner, Łódź 1997.

 

Literatura uzupełniająca

Filozofia człowieka: zarys problematyki: antologia tekstów, Roman Darowski, Kraków 2008. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 20:34)