SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty literaturoznawcze: Warsztat naukowy historyka literatury do wieku XIX - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty literaturoznawcze: Warsztat naukowy historyka literatury do wieku XIX
Kod przedmiotu 08.0-WH-LiterT-WL-do XIXw-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Leszek Libera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z stosowaną przez historyka literatury metodą badawczą – posługiwanie się bibliografią, ustalenie tekstu, rekonstrukcja daty i miejsca powstania utworu, znaczenie adresata (wpisany  w tekst czytelnik) analiza estetyczna i ideowa utworu literackiego oraz uwzględnienie stanu badań.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Teksty romantyczne - jak badać i interpretować?

Metody kształcenia

Wykład wprowadzający, lektura tekstów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Regularny i aktywny udział w konwersatorium, przedłożenie pracy zaliczeniowej w formie referatu, egzamin.

Literatura podstawowa

 

 1. Bibliografia literatury polskiej – „Nowy Korbut”, t. I, - tu uwagi wstępne, Wrocław 1963, ,inne tomy do wyboru.
 2. L. Libera, Jak czytać „Nad wodą wielką i czystą…”? – w: L. Libera, Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne, Zielona Góra 2010.
 3. L. Libera, Kiedy Słowacki napisał „Wacława”? – w: L. Libera, Mickiewicz-Słowacki. Szkice  i rozprawy, Zielona Góra 2000.
 4. L. Libera,  Skały Meillerie i adresatka „Rozłączenia”’ –  w: L. Libera, W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim, Kraków 2001.
 5. L. Libera, „Grób Agamemnona” – w: L. Libera, Juliusza Słowackiego  „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, Poznań 1993.
 6. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1957.

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. L. Libera, „Maria Stuart”. Dramat  Juliusza Słowackiego, Zielona Góra 2003.
 2. L. Libera, Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka, Zielona Góra 2007.
 3. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. I, - Wrocław 1952; tu: J. Kleiner, Słowo wstępne o metodach wydania „Dzieł wszystkich” Słowackiego,
 4. J. Maciejewski, Florenckie poematy Słowackiego, Wrocław 1974.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 13:07)