SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka francuskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka francuskiego I
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRMP-GO1-Ć-S14_gen1C8YS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie i opanowanie funkcjonowania systemu gramatycznego języka francuskiego na poziomie jego morfologii z biegłą umiejętnością wszelkich transformacji poszczególnych części mowy.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczeń przedmiotowych z drugiego semestru.

Zakres tematyczny

Morfologia [wykład]: Przedmiot morfologii. Części mowy w języku francuskim. Rzeczownik: klasyfikacja rzeczowników, rodzaj, liczba. Przymiotnik: klasyfikacja przymiotników, rodzaj, liczba, stopniowanie. Liczebnik: klasyfikacja liczebników. Determinanty: rodzajniki określone, nieokreślone, ściągnięte i cząstkowe. Zaimki: klasyfikacja zaimków, ich rola, miejsce w zdaniu. Czasownik: aspekty, strona, tryby, czasy. Przysłówek: klasyfikacja przysłówków, stopniowanie. Ogólna charakterystyka przyimków. Ogólna charakterystyka spójników.
Morfologia [ćwiczenia]: Główne zagadnienia gramatyki opisowej w ćwiczeniach.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna, ustne i pisemne ćwiczenia reprodukcyjne i produkcyjne, pokaz, metody indukcyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny
Zaliczenie ćwiczeń: pozytywna ocena z przeprowadzanych testów, mających na celu wykazać zakres opanowania materiału przez studenta; obecności i aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa

Bescherelle (1999) : La Grammaire pour tous, Paris : Hatier.
Bescherelle (1990) : La Conjugaison 1200 verbes, Paris : Hatier.
Delatour, Y. et alli (1991) : Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris : Hachette.
Grevisse, M. (1990) : Le Bon Usage, Paris : Duculot
Grevisse, M. (1995) : Précis de grammaire française, Paris : Duculot.
Grevisse M., (2005), Gramatyka języka francuskiego os A do B2, polska adaptacja A. Żuchelowska, Poznań: Nowela.
Kacprzak, A., Sypnicki, J. (2000) : Eléments de la grammaire française , Poznań, Wydawnictwo Naukowe

Literatura uzupełniająca

Bérard, E., Lavenne, C. (1991) : Grammaire utile du français, Paris : Hatier-Didier.
Callamand, M. (1987) : Grammaire vivante du français, Paris : CLE International.
Charaudeau, P. (1992) : Grammaire du sens et de l'expression, Paris : Hachette.
Dąmbska-Prokop, U. (1993) : Introduction à la grammaire nouvelle du français, Kraków : VIRIDIS.
Dąmbska-Prokop, U. (1992) : Nowa gramatyka języka francuskiego, Kraków : VIRIDIS.
Grevisse, M. (1990) : Cours d'analyse grammaticale, Paris : Duculot. UAM.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 14:03)