SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe pisemne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe pisemne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-IJP-K-S14_genVNIMM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Jaros
  • mgr Laurent Vavon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do pisemnej komunikacji w języku francuskim poprzez rozwijanie strategii interakcyjnych, integrujących sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie tekstu pisanego i pisanie). Przygotowanie do roli użytkownika języka tworzącego tekst odczytywany przez jednego lub kilku czytelników oraz rozumiejącego teksty pisane przez innych. Rozwijanie strategii tworzenia wypowiedzi pisemnej: jej planowania, auto-korekty oraz kompensacji słownej w przypadku braków leksykalnych i strukturalnych (parafrazy, omówienia, synonimy).

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie B1. 

Zakres tematyczny

Strategie tworzenia wypowiedzi pisemnej w codziennych działaniach interakcyjnych: wypełnianie formularzy i kwestionariuszy, tworzenie plakatów, zaproszeń, zapisywanie informacji dyktowanej, sporządzanie notatek do późniejszego użytku, pisanie listów prywatnych i wybranych urzędowych, a także pisanie twórcze (recenzje, artykuły, krótkie opowiadania).itp. Tematyka życia codziennego, podróże, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania i pasje oraz wybrane zagadnienia specjalistyczne (np. sport, turystyka, negocjacje handlowe, poszukiwanie pracy, etc.). 

Metody kształcenia

Pisanie twórcze, mini-projekty grupowe, rozprawka, artykuł, ogłoszenie, list itp. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach (wykonanie wszystkich zadań i ćwiczeń na lekcji) - 30%, zadań domowych - 30% oraz końcowej pracy pisemnej - 40%. 

Literatura podstawowa

1. Héril, A. i Mégrier D. (2000). Ateliers d’écriture pour la formation d’adultes. Paris: Retz.

2. Laverrière, J., Santucci, M. et Simonet, R.( 2002).Formation à l'expression écrite et orale. Paris: Editions d’Organisation.

3. Peyroutet C., Style et rhétorique, Nathan 1994

4. Peyroutet C., La Pratique de l’expression écrite, Nathan 1991.

5. Weiss, F. ( 2002). Jouer, communiquer, apprendre. Paris: Hachette.

6. Le cadre européen commun de référence pour les langues. Les langues vivantes : apprendre, enseigner, évaluer. Didier 2002 

Literatura uzupełniająca

1. Roche, A., Guiguet, A. et Voltz, N. (2000). L’atelier d’écriture.Paris: Éditions Nathan.

2. Dokumenty autentyczne pisemne: prasowe, użytkowe, literackie oraz wybrane teksty z podręczników języka francuskiego i materiałów komplementarnych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:07)