SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: hiszpański II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański II
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-H2-Ć-S14_genQ9MHW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie biegłości językowej A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z języka hiszpańskiego z oceną pozytywną w semestrze I, a tym samym osiągnięcie poziomu biegłości językowej A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

1. Rozwijanie produktywnych i receptywnych sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze  słuchu, czytania i pisania w zakresie tematyki życia codziennego (zakupy, turystyka, spędzanie wakacji i czasu wolnego, zwyczaje świąteczne, zdrowy tryb życia, sport) oraz relacji interpersonalnych, na poziomie A2.

2. Elementy języka (wyrazy,  zwroty, struktury idiomatyczne) niezbędne dla zrozumienia ogólnego i szczegółowego sensu tekstu i realizacji sprawności produktywnych: mówienia i pisania (np. zwroty służące do zapytania o cenę;  struktury służące do wyrażenia potrzeby i konieczności: tener que,  necesitar; zwroty wyrażające zalecenie, rozkaz lub radę: hay que; es necesario/ bueno/importante  que...).

3. Integracja sprawności rozumienia ze słuchu z innymi sprawnościami: mówieniem, czytaniem i pisaniem w akcie komunikacyjnym.

4. Prezentacja, utrwalenie i stosowanie najważniejszych zagadnień gramatycznych (np. struktura:  ir + a + infinitivo;  zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w 3 os.: lo, la, los, las; le, les  oraz ich miejsce  w zdaniu; czas przeszły złożony dokonany: preterito perfecto; czas teraźniejszy trybu rozkazującego czasowników regularnych i nieregularnych).

5. Wiedza o specyfice kulturowej Hiszpanii i krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Metody kształcenia

Praca z podręcznikiem oraz dokumentem autentycznym (prasowym i multimedialnym), dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie kontroli bieżącej (zadania ustne i pisemne) oraz kontroli okresowej – pisemnej (sprawdziany cząstkowe).   Warunkiem zaliczenia ćwiczeń  jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego, pozytywne oceny z obowiązkowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności językowych.  Na semestralną ocenę końcową składają się wyniki osiągnięte ze sprawdzianów (60%) oraz kontroli bieżącej na zajęciach (40%).

Literatura podstawowa

  1. Encinar, A., Uso interactivo del vocabulario, Edelsa, Madrid, 2010.
  2. Martin Peris, E. i Sans Baulenas, N., Gente 1, Difusión, Barcelona,  2004.
  3. Mateo, F. i Rojo Sastre A.J., El arte de conjugar en español, Hatier, Paryż, 1984.
  4. Munday,J., Lanzer, H. i Gordon, A.L., Aktywny słownik języka hiszpańskiego, Oxford University Press// Wyd. polskie Lektor, 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. Palencia, R. Uso de la gramática española., Edelsa, Madrid, 2001.
  2. Palomino, M.A., Chicos, chicas 1 i 2, Edelsa, Madrid, 2002.
  3. Perlin,O. (1975). Zarys gramatyki języka hiszpańskiego. Warszawa: PWN
  4. Wybrane dokumenty dokumenty życia codziennego oraz krótkie artykuły prasowe (ogłoszenia, kronika wypadków, komiksy).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 15:45)