SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o Francji i krajach frankofońskich II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o Francji i krajach frankofońskich II
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-WK2-Ć-S14_genR1TJ5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie podstawowych wiadomości o wybranych krajach francuskiego obszaru językowego (Belgia, Szwajcaria, Kanada – Québec, kraje Maghrebu, Afryka centralna) z zakresu historii, polityki, geografii, kultury, sztuki, literatury, sytuacji językowej, specyfiki życia codziennego, ich związków z Francją.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z oceną z Wiedzy o Francji i krajach frankofońskich z semestru II.

Zakres tematyczny

1. Belgia : informacje ogólne (polityka, geografia, historia, sytuacja językowa).
2. Literatura Belgii francuskojęzycznej.
3. Szwajcaria : informacje ogólne (polityka, geografia, historia, sytuacja językowa).
4. Kanada – informacje ogólne (polityka, geografia, historia, sytuacja językowa).
5. Québec: od kolonii francuskiej (la Nouvelle France) do prowincji kanadyjskiej – zarys historyczny.
6. Kultura i sztuka Québecu.
7. Związki Kanady z Francją.
8. Kraje Maghrebu (Algieria, Maroko, Tunezja): polityka, historia, związki z Francją (polityka kolonialna Francji, niepodległość Maghrebu, obecne kontakty).
9. Kultura i sztuka krajów Maghrebu (szczególnie literatura francuskojęzyczna).
10. Afryka centralna i jej związki z Francją od epoki kolonialnej aż do dziś.
11. „Négritude” – fragment tożsamości kulturowej krajów afrykańskich (L. S. Senghor, A. Césaire).

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie z pozytywną oceną po uzyskaniu min. 31 punktów na 50. Zaliczenie obliczane jest na podstawie obecności na zajęciach (1 punkt za każdą obecność, maks.15), prezentacji wybranego regionu/miasta należącego do francuskiego obszaru językowego (też 15 punktów) i ustnego kolokwium (5 pytań, każde za 4 punkty, w sumie 20 punktów).
Skala ocen wygląda następująco:
0 – 30,99 punktów: 2,0
31 – 33,99 pkt : 3,0
34 – 37,99 pkt: 3,5
38 – 41,99 pkt: 4,0
42 – 45,99 pkt: 4,5
46 – 50 pkt: 5,0

Literatura podstawowa

1. J. Barrat, C. Moisei, Géopolitique de la Francophonie, La Documentation française, 2004.
2. B. Lecharbonnier, D. Rincé, P. Brunel, Ch. Moati, Littérature XXe siècle. Textes et documents, Nathan, Paris, 2001.
3. Littératures francophones du monde arabe, Nathan, Paris,1994.
4. M. Tétu, La Francophonie, Hachette, Paris, 1988.

Literatura uzupełniająca

Artykuły z prasy francuskojęzycznej, bieżące artykuły z Internetu, nagrania wideo (reportaże, fragmenty dzienników telewizyjnych).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:06)