SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka języka francuskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka języka francuskiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-FON-K-S14_genGZ9VA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zagadnieniami typowymi dla wymowy języka francuskiego; nabycie umiejętności poprawnego artykułowania oraz dyskryminacji charakterystycznych dla języka francuskiego dźwięków; praca nad fonetyczną poprawnością wypowiedzi; wyrabianie tzw."świadomości fonetycznej".

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Główne zagadnienia z zakresu fonetyki normatywnej: prezentacja francuskiego systemu fonetycznego (samogłoski, spółgłoski, półsamogłoski); elementy prozodyki francuskiej (akcent, intonacja, kategorie łączeń międzywyrazowych). 
Podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki korekcyjnej: dyskryminacja słuchowa i poprawna asymilacja dźwięków właściwych językowi francuskiemu, korekta i analiza błędów fonetycznych (początkowo na poziomie samogłosek, następnie wybranych spółgłosek), praca nad usprawnianiem i poprawnością strony fonicznej języka, wyrabianie poprawnych nawyków artykulacyjnych.
Podstawy transkrypcji fonetycznej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne z metodami ekspresyjnymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu Fonetyka języka francuskiego odbywa się na podstawie frekwencji na zajęciach, aktywności i kontroli bieżącej (wypowiedzi ustne, prace pisemne, itp).

Literatura podstawowa

1. Abry D., M.L. Chalaron, (1994), Phonétique: 350 exercices avec 6 cassettes. Paris : Hachette.
2. Charliac L., A.C. Motron, (1998), Phonétique progressive du français avec 600 exercices. Paris : CLE International.
3. Abry D., M.L. Chalaron, (2011), Les 500 exercices de phonétique avec corrigé : Paris : Hachette.

Literatura uzupełniająca

1. Chiss J.L., J. Filliolet, D. Maingueneau, (1983), Linguistique française: notions fondamentales, phonétique, lexique, Paris: Hachette.
2. Krzemińska, W., J. Sypnicki, (1993), Eléments de grammaire française: phonétique. Poznań : UAM.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 17:16)