SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język francuski mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język francuski mediów
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-JFM-K-S14_genDPV1V
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Jaros
  • mgr Laurent Vavon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się i opanowanie teorii specyfiki przekładu tekstów medialnych. Refleksja nad zjawiskami zachodzącymi w procesie przekładu (ryzyko zmiany znaczeń i manipulacja informacją). Kształtowanie i doskonalenie umiejętności translacyjnych. Nabycie podstawowych umiejętności przekładu informacji audiowizualnych, filmów krótkometrażowych oraz tekstów prasowych. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie B1. 

Zakres tematyczny

Specyfika różnego typu tekstów medialnych. Słownictwo dotyczące mediów (telewizja, prasa, radio, reklama). Język prasy, specjalistyczne terminy prasowe, procedury dotyczące tworzenia nagłówków w prasie. Gry słów w reklamie oraz ich aspekty formalne, stylistyczne i pragmatyczne. Słownictwo powszechnie używane w mediach na świecie z punktu widzenia historycznego i geograficznego. Znaczenie metafory w mediach. Deontologia mediów na przykładzie wybranych tekstów. Język wybranych fragmentów programów telewizyjnych (dzienniki telewizyjne; reportaże). Tłumaczenie tekstów prasowych, tekstów reklam. Trudności transferu treści kulturowych w tekstach prasowych na inny język. 

Metody kształcenia

Wykład analityczny, techniki dramowe np. sąd nad postacią filmową. Analiza dokumentu prasowego, dokumentu audio lub video: podział na paragrafy, nadanie im tytułów, etc. Komentarz do filmu: sprawdzający właściwe zrozumienie. Synopsis dokumentu audio, video lub artykułu – streszczenie Synopsis dokumentu audio, video lub artykułu – argumentacja: klasyfikacja idei, opinii, faktów, informacji wg ich natury, relacji, przeznaczenia (tabela). Techniki rozumienia globalnego i szczegółowego dokumentu medialnego: analiza kodów jego produkcji i recepcji; ustalenie głównego celu akcji; miejsca, natury, wyboru, sposobu jego przedstawienia lub ukazania się. Tłumaczenie ustne i pisemne dokumentów audiowizualnych i prasowych: film, dokument audio, dokument video, prasa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Aktywny udział w zajęciach (wypowiedzi spontaniczne, tłumaczenie przekazów audiowizualnych i prasowych na zajęciach) - 20%;  Kolokwia: Część teoretyczna (test z wiedzy o przekładzie audiowizualnym na koniec semestru) - 30%; Część praktyczna (przekład fragmentów dzienników TV telewizyjnego, wybranych scen z filmu oraz artykułów prasowych) - 30%;  Tłumaczenie wybranego filmu krótkometrażowego i artykułu prasowego (zaliczenie indywidualne) - 20%. 

Literatura podstawowa

1. Ardant, C., Chalaron, M.-L. :À propos dossiers thématiques Tome 1 ; Presse Universitaire de Grenoble 2003.

2. Beacco J.C., Riba P., Lepage S., Blin B., Houles E. :Niveau B1 pour le français, Un Référentiel, Conseil de l’Europe ; Didier 2011

3. Brillant C., Bazou V., Racine R., Schenker J.-C. : Nouvel Edito B2 ; Didier 2010

4. Charles, R., William C., : La communication orale ; Nathan 2009.

5. Conseil de l’Europe ; Niveau B2 pour le français, Un référentiel; Didier 2011

6. Yaiche F. : Photo-Expression ; Hachette Français langue ÉEtrangère 2002

7. http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/clemi/presse.htm

8. http://www.la-croix.com/

9. http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/136/questionnaire_818.as

10. http://www.lemonde.fr/ 

Literatura uzupełniająca

1. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Educator, Częstochowa, 2008.

2. Lederer, M., La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 1994.

3. Tomaszkiewicz, T., Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Belczyk, A., Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo Dla Szkoły, Wilkowice, 2007.

5. Borowczyk, P., Transferts culturels à la télévision Arte, in: Sypnicki J., Malinowski W. (red.), Studia Romanica Posnaniensia XXXIV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007, str. 17-32.

6. Gambier, Y., La traduction audiovisuelle: un genre nouveau?, in : Gambier (red.), Les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels, Presses Universitaires du Septentrion, Paris, 1996.

7. Luyken, G.-M., Vincre les barrières linguistiques à la télévision. Doublage et sous-titrage pour un public européen, Institut Européen de la Communication, Manchester, 1991.

8. Tomaszkiewicz, T., Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1993.

9. Tomaszkiewicz, T., Le sens et l’information à transmettre dans la traduction des messages verbo-visuels, in: Studia Romanica Posnaniensia XXV/XXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000.

10. Tomaszkiewicz, T., Texte et image dans les communications aux masses, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań,1999 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:45)