SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRMP-PRS-S-S14_genGYT5N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do napisania pracy proseminaryjnej, przygotowującej warsztatowo do napisania w przyszłości pracy licencjackiej; zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności warsztatowych do napisania takiej pracy; opanowanie technik redakcyjnych: parafrazy, streszczenia i syntezy.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczeń z semestru III.

Zakres tematyczny

Metodologia pracy redakcyjnej (temat pracy, dziedzina badawcza, formułowanie problemów badawczych, stawianie tez, formułowanie hipotez, poszukiwania bibliograficzne i gromadzenie materiału, określenie metod badawczych), budowa pracy (części składowe: strona tytułowa, spis treści, wstęp, część teoretyczna, część empiryczna, zakończenie, bibliografia, aneksy), doskonalenie form redakcyjnych (zasady interpunkcji francuskiej, stylistyka tekstu naukowego, spójność tekstowa, techniki parafrazy i syntezy, itp.).

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, burza mózgów, pogadanka, praca w grupach, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym, analiza i korekta tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie pracy proseminaryjnej i jej pozytywna ocena.
Kryteria dodatkowe: aktywność i obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Jura, J., J. Roszczypała, (2000), Metodyka przygotowywania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Pabian A., W. Gworys, (1997), Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
Sirojć Z., (2009), Technika pisania pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów, Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej0Curii, (pdf)
Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:37)