SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia Francji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia Francji
Kod przedmiotu 08.3-WH-FRMP-HST-Ć-S14_gen8SXQ0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie panoramy historii Francji od Galii do czasów współczesnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Dzieje Galii od czasów najdawniejszych do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Państwo Franków w X - XIII w. (dynastia merowińska i karolińska; walki Kapetyngów o koronę). Rozwój świadomości narodowej Francuzów. Wzmocnienie władzy królewskiej w XV - XVI wieku, reformacja i kontrreformacja. Monarchia absolutna we Francji. Od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do II Cesarstwa. Francja na przełomie XIX i XX wieku: III Republika, I i II wojna światowa. Geneza V Republiki Francuskiej i jej podstawy ustrojowe.

Metody kształcenia

Mini-wykład syntetyczny i analityczny, pogadanka, praca z mapą, prezentacja multimedialna, film o określonej tematyce historycznej, opis wyjaśniający, praca projektowa indywidualna lub w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie: pisemne kolokwium na koniec semestru, przygotowanie prezentacji lub referatu oraz obecność na zajęciach i aktywność. Ocena z pisemnego kolokwium jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

Baszkiewicz, J., Historia Francji, Ossolineum, Warszawa, 1997.
Miquel, P., Histoire de la France, Arthème Fayard, Paris, 1976.
Sévillia, J., Historiquement correct, Perrin, Paris, 2003.

Literatura uzupełniająca

Lektury każdorazowo ustalane przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 17:33)