SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe ustne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe ustne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-IJU-K-S14_gen7PMED
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Jaros
  • mgr Laurent Vavon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do spontanicznej komunikacji w języku francuskim poprzez rozwijanie strategii interakcyjnych, integrujących sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie ze słuchu i mówienie). Uświadomienie roli ekspresji niewerbalnej w komunikacji ustnej (globalne zachowanie komunikacyjne). Uczenie się języka poprzez „przeżywanie” go, w działaniu i w ścisłej relacji z innymi (rozwijanie empatii, umiejętności słuchania i percepcji siebie oraz innych). Przygotowanie do roli użytkownika języka rozmawiającego z jednym lub kilkoma rozmówcami. Rozwijanie strategii dyskursu i współpracy. Przygotowanie do roli mediatora językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2

Zakres tematyczny

Strategie odbioru i tworzenia wypowiedzi w różnych działaniach interakcyjnych: nieformalnej rozmowie, formalnej dyskusji, debacie, wywiadach, negocjacji itp. Strategie dyskursu i współpracy w tych działaniach: zabieranie i oddawanie głosu, ustalanie zakresu omawianego zagadnienia i podejścia do niego, proponowanie i ocenianie rozwiązań, podsumowywanie wniosków; negocjacje i mediacja w sytuacji konfliktu. Tematyka życia codziennego, podróże, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania i pasje oraz wybrane zagadnienia specjalistyczne (np. sport, turystyka, negocjacje handlowe etc.). 

Metody kształcenia

Dyskusja, dialog, techniki dramaturgiczne (prezentacja pantomimiczna, technika ról, ćw. Symulacyjne, teatr życia), metoda projektów, technika przystanków, burza mózgów, rundka, ustne strategie twórcze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach (wykonanie wszystkich zadań i ćwiczeń na lekcji) - 30%, co najmniej dwóch prac ustnych projektowych w grupach (np. symulacji wywiadu, audycji radiowej lub telewizyjnej, debaty parlamentarnej, kampanii reklamowej, itp.) - 30% oraz końcowego sprawdzianu ustnych interakcji - 40%.

Literatura podstawowa

1. Augé, H., Borot, M.-F. i Vielmas, M., Jeux pour parler, jeux pour créer, CLE International, Paris, 1989.

2. Coulombe, R.,Chabot, L. i Ledoux, H.(red.) (1991). Des activités de communication orale II. Université Laval.

3. Debyser, F. (1986). Immeuble. Paris : Hachette.

4. Fustier, Michel. (2004). Exercices pratiques de communication. Paris: Editions d’Organisation.

5. Weiss, F. (2002). Jouer, communiquer, apprendre. Paris: Hachette.

6. Yaiche, Francis. (1996). Les simulations globales: mode d’emploi. Paris: Hachette FLE

7. Le cadre européen commun de référence pour les langues. Les langues vivantes : apprendre, enseigner, évaluer. Didier, 2002

8. Dokumenty autentyczne (tekstowe, dźwiękowe, wizualne i audio-wizualne): medialne, użytkowe, literackie oraz wybrane teksty z podręczników języka francuskiego i materiałów komplementarnych. 

Literatura uzupełniająca

1. Cormanski, Alex. (2005). Techniques dramatiques: activités d’expression orale. Paris: Hachette FLE  

2. Héril, A. i Mégrier D. (2003). Techniques théâtrales pour la formation d’adultes. Paris: Retz.

3. Laverrière, J., Santucci, M. et Simonet, R. (2002).Formation à l'expression écrite et orale. Paris: Editions d’Organisation.

4. Lhote, E., (1995). Enseigner l'oral en interaction : percevoir, écouter, comprendre. Paris: Hachette.

5. Sorez Hélène.(1986). Prendre la parole.Paris : Hatier

6. Yaiche, Francis.(2003). Photos – Expressions. Paris : Hachette

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 11:10)