SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRMP-SML1-S-S14_genUNCOY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze, określenie tematu pracy licencjackiej, zapoznanie się ze stanem badań w zakresie wybranej problematyki, zebranie materiałów do pracy i przygotowanie wstępnego planu pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne

Zaliczony II rok studiów.

Zakres tematyczny

1. Formułowanie tematu pracy;

2. Eksploracja pola badań - zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu;

3. Formułowanie problemów badawczych i dostosowanie do nich metod badawczych;

4. Gromadzenie materiału;

5. Opracowanie wstępnego planu pracy;

6. Wstępne zredagowanie pierwszego rozdziału pracy.

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, praca ze źródłem, metoda tekstu przewodniego  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia piątego semestru jest znajomość stanu badań w zakresie wybranej problematyki, ustalenie z promotorem tematu pracy dyplomowej, opracowanie wstępnego planu pracy, przedstawienie pierwszego rozdziału pracy.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  3. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2019 15:41)