SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty językowo-komunikacyjne języka hiszpańskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty językowo-komunikacyjne języka hiszpańskiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-WJKH-Ć-S14_genGMQFO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych na poziomie B2 i B2+. Stymulowanie do twórczej ekspresji ustnej i pisemnej ze szczególnym uwzględnieniem swobodnych spontanicznych interakcji w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Wzbogacanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej.

Wymagania wstępne

Poziom znajomości języka hiszpańskiego co najmniej B1+.

Zakres tematyczny

Komunikacja ustna : rozumienie ze słuchu i mówienie (język standardowy i potoczny). Branie udziału w dyskusji, przeprowadzanie wywiadów,  rozumienie dzienników radiowych i telewizyjnych, reportaży, krótkich sekwencji filmowych czy scenek teatralnych. Umiejętność wyrażania własnego zdania i jego obrony, argumentowanie. Interakcje w sytuacjach typowych i problemowych. Wyrażenia idiomatyczne i potoczne.

Komunikacja pisemna: rozumienie tekstu pisanego i pisanie.

Praca z tekstem autentycznym (medialnym, literackim, epistolarnym). Redagowanie tekstów użytkowych oraz korespondencji formalnej i prywatnej (z różnych okazji). Słownictwo w tym zakresie. Elementy kreatywnego pisania (warsztaty poetyckie). Umiejętność przeformułowywania wypowiedzi (parafraza, wyrażenia synonimiczne, idiomy)...

Gramatyka praktyczna; biegłe stosowanie wszystkich czasów i  trybów czasownikowych języka hiszpańskiego. Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego i bliższego. Imiesłowy i imiesłowowe struktury gramatyczne.

Metody kształcenia

Ćwiczenia rozumienia tekstu (globalnego i szczegółowego), technika ról, ćw. symulacyjne, redagowanie tekstów, twórcze techniki pisania, gry i zabawy komunikacyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach (wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego) oraz rezultatów 2-3 sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Na ocenę składają się wyniki osiągnięte ze sprawdzianów (50%) oraz kontroli bieżącej (50%).

Literatura podstawowa

  1. Encinar, A., Uso interactivo del vocabulario, Edelsa, Madrid, 2010.
  2. Fernandez Cinto, J., Actos de habla de la lengua española, EDELSA, Madrid, 1991.
  3. Munday,J., Lanzer,H. i  Gordon, A.L., Aktywny słownik języka hiszpańskiego, Oxford University Press// Wyd.polskie Lektor., Warszawa,1995.
  4. Nauta, J.P., Tablas. Aprender español haciendo teatro., Edinumen, Madrid, 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe, broszury, afisze i ulotki turystyczne, codzienne dokumenty użytkowe...itp.
  2. Hernandez, H., La pratique du vocabulaire espagnol, Nathan, Paris, 2009.
  3. López Llebot, M., Lopez Llebot, G., Juguemos en clase, Edinumen, Madrid, 2000.
  4. Luque Durán, J. D. i Luque Nadal, L., Nuevas narraciones españolas, SGEL, Madrid 2001.
  5. Marzoch, M. Pisanie po hiszpańsku to proste, Wyd. Eremis, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 13:58)