SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-WTL-K-S14_genA5AOJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta ze specyfiką tłumaczeń tekstów literackich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

Analiza tekstów literackich francuskojęzycznych i polskich pod kątem ich przygotowania do przekładu. Analiza porównawcza tekstu oryginalnego i jego tłumaczenia. Specyfika tłumaczenia tekstu literackiego: trudności i ograniczenia translatorskie oraz sposoby ich pokonywania, odpowiedni dobór środków leksykalnych i stylistycznych, arbitralność rozwiązań. Procedury tłumaczeniowe a strategii tłumacza. Adaptacja czy egzotyzacja.

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, warsztaty ćwiczeniowe, praca w grupach, praca indywidualna, praca z tekstem źródłowym, itp.
Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i ćwiczeniowy. Studenci skłaniani są m.in. do szybkich ripost i reagowania na punktowe, problemowe pytania i zagadnienia, itp.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: ewaluacja na podstawie 2-3 wykonanych tłumaczeń krótkich tekstów literackich.
Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Bukowski P., M. Heydel, Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.
2. Kozak J., Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa 2009.
3. Schmitt, M.P. et Viala, A., Savoir-lire, Didier, Paris, 1982.
4. Pisarska A., T. Tomaszkiewicz, (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo
5. Naukowe UAM.
6. Lewicki R., (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej .
7. Kopczyński A., Kizeweter M. (red.), (2009), Jakość i ocena tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
8. Gile D., (2005), La traduction, La comprendre, l’apprendre, Paris: Presses Universitaires de France.
9. Ricoeur P., (2004), Sur la traduction, Paris : Bayard.


Fragmenty dzieł literackich w języku francuskim i polskim: proza, poezja, dramat:

  • Claudel, Paul, Partage de midi, Gallimard, Paris, 1994.
  • Duras, Marguerite, Kochanek, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1989 (fr. Amant, Les Éditions de Minuit, 1984).
  • Flaubert, Gustave, Trois contes, Gallimard, Paris, 1973.
  • Gide, André, La Symphonie pastorale, Gallimard, Paris, 1925.
  • Nérval, Gérard de, Aurélia, Librairie Générale Française, Paris, 1972.
  • Romans et contes de Voltaire, GF-Flammarion, Paris, 1966.
  • Saint-Excupéry, Antoine de, Nocny lot, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1982 (fr. Vol de nuit, Gallimard, 1982).

Literatura uzupełniająca

1. Pieńkos J., (1993), Tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa: PWN
2. Hejwowski K., (2009), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: PWN.
3. Wojtasiewicz O., (2007), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa : Translegis.

Uwagi

Dobór tekstów literackich może ulec zmianie.


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 12:58)