SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: włoski III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: włoski III
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-W3-Ć-S14_genZVL9N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie znajomości języka włoskiego na poziomie A2 (docelowo, po czterech semestrach A2-B1: podstawowy – średnio zaawansowany) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka włoskiego na poziomie A1.

Zakres tematyczny

  • Powtórzenie wybranych zagadnień gramatycznych i leksykalnych.
  • Funkcje komunikacyjne (ustne i pisemne): mówienie o rodzinie i pokrewieństwie, wyrażenie pozytywnych i negatywnych emocji, podróż pociągiem (uzyskanie informacji o połączeniu, kupno biletu itp.), przyjęcie i odrzucenie zaproszenia, opis miejsc i osób.
  • Elementy gramatyki praktycznej: odmiana regularna i nieregularna w futuro semplice i imperfetto, użycie tych czasów, spójniki współrzędne, zaimki w funkcji dopełnienia dalszego, zaimki przeczące niente, nessuno.
  • Elementy leksykalne i realioznawcze: rodzina, stan cywilny; struktura włoskiej rodziny, ulubione włoskie miejsca spotkań, szybkie pociągi we Włoszech, dbałość o wygląd all’italiana.
  • Doskonalenie wymowy oraz słuchania ze zrozumieniem i wyszukiwania potrzebnych informacji w oparciu o ćwiczenia słuchowe.

Metody kształcenia

Ćwiczenia (pisemne, ustne), odgrywanie ról – drama, praca z autentycznym tekstem (zaadaptowanym dla początkujących), dyskusja, zagajenie, praca w parach i grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: na podstawie aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych i wykonania pozostałych zadań (pisemnych oraz ustnych) określonych przez prowadzącą.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

M. La Grassa, L'italiano all'università 1. Corso di lingua per studenti stranieri (A1-A2), Edilingua, Roma 2011.

Literatura uzupełniająca

1. http://www.edilingua.it/progetto/
2. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2008.
3. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1-B2), Edilingua, Roma 2007-2008.
4. A. Opolska-Waszkiewicz, Włoski w cztery tygodnie, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2005.
5. F. Colombo, L’italiano con... giochi e attività. Livello elementare, ELI, Recanati 2002.
6. A. Chiuchiù, F. Minciarelli, M. Silvestrini, In italiano. Grammatica italiana per stranieri, Edizioni Guerra, Perugia 1999.
7. K. Katerinov, La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 1997.
8. M. Zawadzka, Język włoski dla Polaków, PWN, Warszawa 1991.
9. G. Battaglia, Nuova grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Roma 1973.
10. A. M. Errico i in., Twoje testy. Język włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
11. M. A. Söllner, P. Bernabei-Dangelmaier, Gramatyka włoska z ćwiczeniami, Langenscheidt, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 13:53)