SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka francuskiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego II
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-PNJF2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka francuskiego 2 - Pisanie i gramatyka - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka francuskiego 2 - Rozumienie tekstu pisanego - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka francuskiego 2 - Mówienie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka francuskiego 2 - Rozumienie ze słuchu - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Osiągnięcie poziomu B1 znajomości języka francuskiego według kryteriów Europejskiego Systemu Oceny Kształcenia Językowego w sprawności pisania z opanowaniem systemu gramatycznego w dziedzinie morfologii i składni.

Wymagania wstępne

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia drugiego semestru studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Formułowanie tekstów o charakterze opisowym, informacyjnym lub sprawozdawczym. Dobór zakresu semantycznego z problematyki codziennych wydarzeń, czynności oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Opanowanie biegłego stosowania w różnych kontekstach czasowych wszystkich trybów czasownikowych języka francuskiego z możliwością zaimkowego syntetyzowania i przymiotnikowo-przysłówkowego wzbogacania zdań prostych i złożonych niezbędne na poziomie B1.

Rozwijanie sprawności rozumienia ogólnego i szczegółowego tekstów pisanych; analizowanie i komentowanie tekstów, rozpoznawanie podtekstów kulturowych, rozumienie języka potocznego i żargonów, określanie typu tekstu.

Formułowanie życzeń, wyrażanie uczuć, udzielanie wskazówek, wyrażanie się na podstawie obrazkowego materiału stymulującego, prowadzenie rozmowy na tematy codzienne, wyrażanie i precyzowanie opinii; rozwijanie wypowiedzi w sposób jasny i metodyczny, wyróżnianie punktów głównych, opanowanie argumentacji.

Rozumienie przekazów ustnych o zróżnicowanej zawartości leksykalnej oraz o różnej długości. Teksty o charakterze dydaktycznym oraz audiowizualne dokumenty autentyczne /radio, telewizja, Internet/.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, debata, burza mózgów, technika ról, ćwiczenia symulacyjne, swobodne wypowiedzi ustne i pisemne, mini-projekty, ćwiczenia twórcze i odtwórcze, techniki ludyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego II odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych – testy i sprawdziany, wypowiedzi ustne, itp).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego II jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich czterech sprawności wchodzących w skład modułu Praktyczna nauka języka francuskiego II.

Literatura podstawowa

  1. Bertocchini, Paola i Constanzo, Hedvige, Productions écrites, Hachette, Paris, 1987.
  2. Weiss, François, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2002.
  3. Cicurel, Fr., Fedoya, E. i Porquier, R., Communiquer en français, Hatier International, Paris, 1987.
  4. de Salins, G.-D., S. Dupré La Tour, Nouveaux exercices de grammaire, Hatier/Didier, Paris, 1985.
  5. Cormanski, Alex, Techniques dramatiques: activités d’expression orale, Hachette FLE. Paris, 2005.
  6. Sorez Hélène.(1986). Prendre la parole.Paris : Hatier

Literatura uzupełniająca

Dokumenty autentyczne (pisemne, dźwiękowe i wizualne): medialne, użytkowe, literackie i epistolarne, wybrane podręczniki języka francuskiego (np. Connexions, Le Nouveau Taxi, Festival, Alors?, Alter ego, Tout va bien? i materiały uzupełniające, dotyczące określonej sprawności językowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:01)