SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Filmoznawstwo: film francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Filmoznawstwo: film francuski
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-FFF-K-S15_pNadGenHKBV8
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie historii i głównych reprezentantów oraz, w szczególności francuskiej, kinematografii od twórców kinematografu po współczesnych najwybitniejszych i najpopularniejszych twórców w tej dziedzinie sztuki.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Reprezentanci francuskiego kina: autorzy, scenarzyści, twórcy muzyki, krytycy i aktorzy od czasów braci Lumière po L. Bessona, J.J. Beneixa, J.J. Anneaud i innych. Krytyczna ocena poszczególnych etapów ewolucji francuskiej kinematografii.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusje, prezentacje, praca indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz finalnego quizu na temat francuskiej kinematografii.

Literatura podstawowa

Filmy i materiały ze zbiorów własnych prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Mark Cousins - Odyseja Filmowa, Gutek Film, Warszawa 2012

Gérard Mermet - Francoscopie 2012, Larousse, Paris 2013

Nicole McBride - Le cinéma français aujourd'hui, Hachette, Paris 1977

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 11:02)