SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Filmoznawstwo: film francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Filmoznawstwo: film francuski
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-FFF-K-S15_pNadGenHKBV8
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie historii i głównych reprezentantów oraz, w szczególności francuskiej, kinematografii od twórców kinematografu po współczesnych najwybitniejszych i najpopularniejszych twórców w tej dziedzinie sztuki.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Reprezentanci francuskiego kina: autorzy, scenarzyści, twórcy muzyki, krytycy i aktorzy od czasów braci Lumière po L. Bessona, J.J. Beneixa, J.J. Anneaud i innych. Krytyczna ocena poszczególnych etapów ewolucji francuskiej kinematografii.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusje, prezentacje, praca indywidualna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz finalnego quizu na temat francuskiej kinematografii.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Filmy i materiały ze zbiorów własnych prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Mark Cousins - Odyseja Filmowa, Gutek Film, Warszawa 2012

Gérard Mermet - Francoscopie 2012, Larousse, Paris 2013

Nicole McBride - Le cinéma français aujourd'hui, Hachette, Paris 1977

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 11:02)