SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Współczesna muzyka franuska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Współczesna muzyka franuska
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-WMF-K-S15_pNadGen4IKPW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość współczesnej muzyki i piosenki francuskiej oraz ich twórców czy reprezentantów.

Wymagania wstępne

Brak wymogów wstępnych.

Zakres tematyczny

Prezentacja czołowych reprezentantów współczesnej muzyki i piosenki francuskiej z głównymi elementami ich twórczości.

Metody kształcenia

Konwersatorium, dyskusje, prezentacje, praca indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz finalnego quizu na temat francuskiej muzyki i piosenki. Zawartość językowa pisanej twórczości tzw. piosenki poetyckiej.

Literatura podstawowa

Zbiory płytowe i materiały medialne ze zbiorów własnych prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Gérard Mermet - Francoscopie 2012, Larousse, Paris 2013

Guy Michaud, Alain Kimmel - Le nouveau guide de France, Hachette, Paris, 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 13:19)